Elevundersøkelsen

Den årlige elevundersøkelsen gjennomføres i løpet av høstsemesteret. Det skjer i regi av Utdanningsdirektoratet.

Formålet med Elevundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

Resultatene lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsmyndigheten som hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.
 

På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen.

Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og elevene kan velge å hoppe over spørsmål hvis de opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål de ikke vil svare på.
 

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med  kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for de opplysninger som behandles i Elevundersøkelsen. Direktoratet ivaretar full konfidensialitet under behandlingen av data fra Elevundersøkelsen.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

For mer informasjon kontakt skolen eller Utdanningsdirektoratet.

Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser