Vurdering for læring

Elevvurdering er den tilbakemelding du får på det læringsarbeidet du har utført i perioden eller gjennom skoleåret. Du får både underveisvurdering og sluttvurdering

Vurdering med karakter skal suppleres med veiledning, fagsamtaler og forklaringer. Du har krav på å få vite hvor du står i forhold til kompetansemål i faget og hvordan du kan utvikle kompetansen din i faget (vekstpunkt/framovermeldinger).

 

 • For å informere om elevens kompetanse til eleven, foresatte og skolen.
 • For å rettlede, motivere og utvikle eleven.
 • For å informere samfunnet, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner om den kompetansen eleven har oppnådd.

Underveisvurdering gis i form av prøvekarakterer, oppgavekarakterer, tilbakemeldinger på ulike typer arbeid og fagsamtaler. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering med grunngiving og veiledning er gitt. Det skal være kjent for elevene hva som er målene for opplæringen, og hva som blir vektlagt i vurderingen kompetansen hans eller hennes. Det skal også være kjent for eleven hva som er grunnlaget for vurdering.

Vurderingsformene vil variere fra fag til fag. Faglærere informerer om sine fag. Du har selv et ansvar for å oppfylle kravene skolen stiller (frammøte i timer, deltakelse på prøver, innleveringer, elevøvinger, prosjekt og andre aktiviteter) slik at du kan vurderes. For høyt fravær og/eller manglende arbeid kan føre til at det ikke er grunnlag for å halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Varsel om det vil bli gitt via iSkole.

Fagsamtaler, elevsamtaler og foreldresamtaler skal være bidrag til vurdering for læring.

Halvårsvurdering er vurdering av kompetansen ved slutten av hvert halvår. Halvårsvurdering er en del av underveisvurderingen.

Standpunktkarakter gis ved slutten av opplæringen på hvert årstrinn i fag der læreplanen fastsetter nasjonale kompetansemål for årstrinnet. Karakteren står på vitnemål og årskursbevis, og den gir informasjon om elevenes samlede kompetanse på det tidspunktet karakteren blir satt/ved slutten av opplæringen.

Eksamenskarakterer kommer på vitnemål i tillegg til standpunktkarakter.

Karakterbetegnelser
Elevene i den videregående skolen får tallkarakterer i alle fag. I orden og atferd gis karakterene god, nokså god og lite god.

Karakteren 1 - Eleven har svært lav kompetanse i faget. Faget er ikke bestått.
Karakteren 2 - Eleven har lav kompetanse i faget.
Karakteren 3 - Eleven har nokså god kompetanse i faget.
Karakteren 4 - Eleven har god kompetanse i faget.
Karakteren 5 - Eleven har svært god kompetanse i faget.
Karakteren 6 - Eleven har framifrå god kompetanse i faget.

Forskjell på: ikke bestått og ikke vurdert
Det er stor forskjell på å få ikke bestått og ikke vurdert. Dersom du får ikke bestått i et fag, har du mange rettigheter. Du får anledning til å gå opp til eksamen i faget (se særskilt eksamen), og du kan til en viss grad få hjelp fra skolen til å gjennomføre dette.

Mye fravær i skoleåret eller manglende vurderinger kan føre til at du får ikke vurdert i et fag. Dersom du ikke får vurdering i faget, er det ditt eget ansvar å kompensere dette. Du kan for eksempel ta privatisteksamen i det aktuelle faget eller et annet fag.

Karakterene i orden og atferd settes etter en tredelt skala:

God (G)              - Vanlig god orden og vanlig god atferd
Nokså god (NG)  - Klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd
Lite god (LG)      - Ekstraordinære tilfeller. Store avvik fra vanlig orden og atferd

Karakteren i orden skal gi uttrykk for om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet, mens karakteren i atferd skal gi uttrykk for om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig.  

Presiseringer i forskriften
Orden: Det skal tas hensyn til om eleven viser vanlig god arbeidsinnsats og følger skolens ordensregler. Stort, ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden.

Atferd: Det skal tas hensyn til hvordan eleven oppfører seg i skoletida og på skoleveien. Hovedvekten skal legges på elevenes opptreden mot andre i skolesamfunnet. Man skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, og det skal vanligvis ikke legges vekt på enkelthendelser. Standpunktkarakteren skal settes med hovedvekt på det siste halve skoleåret. Vurdering i orden og atferd skal ikke inngå i fagvurderinga. Fastsetting av karakteren skal skje i møte der alle elevens lærere er til stede.

Skolens presiseringer
I tillegg til forskriften, tar disse presiseringene utgangspunkt i Ordensreglementet for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland som omtaler både rettigheter, plikter, arbeids- og læringsmiljø med mer.

Retningslinjene for karakterene i orden og i atferd gjelder overalt der det foregår virksomhet i skolens regi.

Enkelthendelser kan noen ganger være av en så alvorlig karakter at de vil føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, uten at det er sendt ut varsel på forhånd. Eksempelvis vil grove brudd på ordensreglementet føre til nedsatt atferdskarakter: fusk på prøver/innlevering av oppgaver, mobbing, trusler og vold mot elever/ansatte, hærverk på bygg, inventar og utstyr, tyveri/nasking knyttet til skolens virksomhet, være beruset, bruke eller oppbevar alkohol/andre rusmidler i skoletiden/- turer og lovbrudd under skoleaktiviteter/arrangement.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser vil i tillegg til nedsatt karakter i orden eller i atferd kunne føre til bortvisning, anmeldelse og eventuelt krav om erstatning.

Det utvises skjønn og foretas helhetsvurderinger når ordens- og atferdskarakteren fastsettes. Her følger to lister over forseelser som skal gi anmerkninger:


Orden:

 • Manglende oppfølging av plikter som elev
 • Skulk eller fravær uten beskjed og manglende ryddighet i forhold til fravær generelt
 • Å komme for seint
 • Å mangle/glemme nødvendig utstyr
 • Passivitet eller manglende deltakelse i arbeidet på skolen
 • For sein eller manglende innlevering av avtalt arbeid
 • Avtalebrudd uten å gi beskjed eller skjellig grunn

Atferd:

 • Plaging, mobbing, grov eller frekk språkbruk mot elever eller tilsatte
 • Vold mot andre på skolen
 • Tyveri
 • Skade eller hærverk på skolens utstyr inventar og bygninger eller på skolens område
 • Forstyrrelser i undervisningen for eksempel prating, uro, bråk, spising drikking, bruk av mobiltelefon osv
 • Å forstyrre andre elevers arbeid
 • Forsøpling
 • Fusk eller forsøk på fusk, og brudd som oppfattes som plagiat
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens område. Bruk av tobakk, inkludert snus, på skolens område eller i skoletida
 • Manglende oppfølging av tilsnakk eller irettesettelser fra tilsatte
 • Brudd på datareglene eller misbruk av skolens datanettverk/utstyr
Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer, karakterer gitt ved skriftlig eksamen og hvis karakterer eventuelt ikke blir gitt. For andre brudd på skolereglementet eller andre regler som gjelder på skolen, se klagereglementet.
Skolen vil sende ut varsel ved fare for tap av karakter og ved fare for nedsatt orden og atferdskarakter. Varsling skjer elektronisk når eleven/foresatte har godtatt dette og oppgitt en e-postadresse som kan benyttes til formålet. Dette vil bli ivaretatt ved skolestart.