Du er her:

Byer og tettsteder i endring

Seminar og workshop med Narvik som case

24. - 25. november 2011

Sted: Grand hotell, Narvik 

Klikk for stort bildeTransport og kommunikasjon er avgjørende for at dagens samfunn skal fungere. Hvordan legger dette premisser for utformingen av uterommene i våre byer og tettsteder? Og hvordan skal dette kombineres med gode ferdselsårer for gående og syklende, og grønne uterom? Byromseminaret for 2011 var et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Narvik kommune og det nasjonale Forum for stedsutvikling.

SeminarrapportKlikk for stort bilde

Norconsult stod bak det faglige opplegget for workshopen, og har oppsummert seminaret i sin helhet i en seminarrapport. Målet er at deltakerne gjennom å arbeide med situasjonen i Narvik, kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid i eget kommune. Byer og tettsteder i endring - seminarrapport (PDF, 5 MB)

Seminardagen 24. november

De fleste byer og tettsteder har en by- og bygningsstruktur med flere historiske lag. Hvordan vi skal forme sentrum for det 21. århundret uten å miste byen eller tettstedets historie og identitet er en utfordring for mange. I dette scenariet er det mange interesser og aktører involvert. Kommunene skal i sin planlegging finne fram til gode strategier for sitt sted og sørge for god medvirkning. Hvem trekker i trådene og hvordan skal kommunen svare på nasjonale fordringer om god by- og stedsutvikling?

Et siste tema som ble tatt opp på byromsseminaret, er hvordan mørketiden legger premissene for hvordan vi opplever de offentlige uterommene i Nordlands byer og tettsteder.

Byer og tettsteder i endring - seminarprogram (PDF, 591 kB)

Foredrag fra byromseminaret

Workshop 25. november

Med dette bakteppet ble dag to av byromseminaret organisert som en workshop med Narvik sentrum som case. Dette verkstedet tok form av et komprimert og skreddersydd Future City Game verksted som var forankret i problemstillinger knyttet til utvikling av gode byrom og med relevant lokal vinkling. En viktig målsetting med verkstedet var at diskusjonene og ideene rundt Narvik som case skulle ha overføringskraft til de andre byene i Nordland.  

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling er et nasjonalt, faglig samarbeidsorgan for statlige institusjoner som arbeider med by- og stedsutvikling. Forumet er forankret i ulike tilnærminger til stedsutvikling, men med hovedvekt på byforming. Les mer om forumets arbeid på www.stedsutvikling.no