Kreftomsorg og lindrende pleie (årsenhet over to år, 60 studiepoeng)

Klikk for stort bilde Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie har som mål å gi studentene grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose.  I tillegg skal studentene få kunnskaper om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter og kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området.

Studentene  skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Studentene skal gjennom utdanningen få kunnskap og forståelse for sorg og krisereaksjoner, samt mot til og erfaring i å samtale med alvorlig syke og de pårørende. Studentene vil få kunnskap om de vanligste kreftsykdommene, symptomer, lindrende pleie og behandlingsformer. De skal i tillegg ha kjennskap til komplementære og alternative behandlingsformer og en kritisk tilnærming når det gjelder disse. Studentene skal utvikle et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger. De skal  kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med den syke, de pårørende og andre samarbeidspartnere.

Yrkesutøveren må kjenne til de ulike faginstansene, hjelpeapparatet og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. De skal arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestenivåer.

Studiet består av følgende emner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  2. Kreftsykdommer og behandlingsformer
  3. Rehabilitering
  4. Lindrende omsorg ved livets slutt
  5. Fordypning i kreftomsorg og lindrende pleie

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer.