Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Her finner du informasjon om tiltakene som gjelder kunder, brukere og ansatte, sist oppdatert 17.03. Følg også med om din kommune har egne, lokale retningslinjer eller påbud.

Husk også å sjekke egen informasjon fra de enkelte videregående skolene, og om kollektivtrafikk på reisnordland.no.

Vis hensyn, hold avstand og ta vare på hverandre!
Her er våre tiltak mot spredningen av koronaviruset.

Koronavirus

Tiltaksnivå i videregående skole

(Oppdatert 17.3.2021)

- Bodø og Bodin videregående skoler er stengt av smittevernlegen i Bodø fra og med 18. til og med 24. mars. Dette kan bli forlenget. Undervisningen foregår digitalt etter timeplanen for de aller fleste elevene. De få som skal ha undervisning på skolen får direkte beskjed om dette. Følg med på skolens informasjonskanaler. 

- De andre videregående skolene i Nordland er på gult tiltaksnivå fra og med onsdag 20. januar.

Nærmere informasjon kommer via skolene sine kommunikasjonskanaler.

Presiseringer fra helsedirektoratet om stenging av skoler.

Elev, foresatt eller voksne i videregående opplæring

(Oppdatert 19.03.2021)

- Alle de videregående skolene i Nordland, utenom Bodø og Bodin videregående skoler, er på gult tiltaksnivå. Bodø og Bodin er stengt til og med 24. mars, og har digital undervisning for de aller fleste elever. 

Se på skolenes egne hjemmesider, og de andre kommunikasjonskanalene deres, for nærmere informasjon! 

- Skoleeier har løpende dialog med rektorene på alle skoler. Rektorene har selv løpende dialog med smittevernlegene i sin vertskommune.

Sårbare barn og unge.

Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november fra regjeringen.

 

Skoleskyss

Se menypunkt: "For deg som reiser kollektivt".

Elever på utveksling i utlandet

Vi har ikke elever, lærlinger eller ansatte på utveksling i utlandet i dette skoleåret. Vurdering om neste skoleår blir tatt senere.

Les mer om elever på utveksling i utlandet på nettsidene til Kunnskapsdepartementet

For deg som reiser kollektivt

(Oppdatert 13.03.2021)

Fra lørdag 13.3. er det påbudt med munnbind på alle reiser med kollektivtrafikk (buss, hurtigbåt og ferje) i alle Salten-kommunene, Rødøy og Brønnøy. Det er også kommet strengere reiseråd på flere områder. Følg med på Reis Nordland for å holde deg oppdatert.

Når ungdomsskoler og videregående går over til gult tiltaksnivå, vil det bli større trykk på kollektivtransporten før og etter skoletid. Vi ber de som har mulighet til å reise på annet tidspunkt om å gjøre det. Alle må ta ansvar og følge myndighetenes råd for smittevern. 

- Ikke reis med buss dersom du kan velge andre transportmidler
- Bruk inngang bak på bussene. 
- ​​Vis hensyn til andre reisende, hold avstand til sjåfører og mannskap.
- Renholdsrutinene er forsterket, med ekstra oppmerksomhet rundt kontaktpunkter som berøres av hender.
- Vask hender før og etter reise med kollektivtransport.  

Betaling buss, ferge og hurtigbåt 

- På bussene må alle reisende kjøpe billett i appen Billett Nordland. Les mer hos Reis Nordland. Unntaket er regionbussene på Søndre Helgeland, der du også kan bruke reisekort og betalingskort 
- På fylkesvegferjene er det betaling via skiltgjenkjenning og autopass for ferje.   
- Kjøp hurtigbåtbilletten på nett (oppdatert 12.03.2021)  

Hurtigbåt

På flere av hurtigbåtsambandene er det 50 % kapasitet, og krav til forhåndskjøpt billett. Les mer hos Reis Nordland

Regionbuss:

- Halv kapasitet. Kun annethvert sete kan brukes, med mindre man reiser med sine nærkontakter
- Alle må registrere seg med QR-koden på bussen, sånn at vi kan melde fra til deg hvis det har vært smitte på bussen. Hvordan dette gjøres, forklares med plakater på alle bussene dette gjelder.

Bybuss Bodø, Rana og Narvik:

- Halv kapasitet. Man kan sitte ved siden av hverandre, men ingen ståplasser skal være i bruk
- Bakovervendte seter skal ikke brukes
- Ikke reis med buss med mindre du absolutt må
- Reis utenom rushtidene
- Bussen kjører forbi holdeplassen din hvis den er full. Reisegarantien gjelder ikke i dette tilfellet.
- Hvis bussen stopper for å slippe noen av, må du ikke gå på hvis bussen er full 

 

Mer informasjon

- Se også Reis Nordland: Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt under korona
- Folkehelseinstituttet (FHI): Smittevern i kollektivtransport

Arrangementer i regi av Nordland fylkeskommune

(Oppdatert 14. januar 2021)

Kort oppsummert gjelder følgende bestemmelser:

Når det gjelder antall deltakere på ulike typer arrangement viser vi til detaljert informasjon på Folkehelseinstituttets sider:

Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI

 

Alle arrangementer bør risikovurderes i god tid på forhånd. Her er vår veileder for hva en slik risikovurdering bør inneholde.

Vi gjør oppmerksom på at andre lokale føringer kan gjelde i den enkelte kommune. Undersøk derfor din kommunes bestemmelser.

Her finner du helsedirektoratets oppdaterte informasjon om arrangementer.

Her finner du den komplette forskriften som gjelder for dette.

Koronaveileder

(Oppdatert 14. januar 2021)

Folkehelseinstituttet har samlet oppdatert informasjon om koronaviruset i en egen veileder.

Ansatte anbefales å bruke denne dersom det er behov for mer kunnskap angående covid-19-pandemien.

 

For lærlinger og lærekandidater

(Oppdatert 22. mars 2021)

Permittering

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. 

Lærebedrifter som likevel må permittere en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her . Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Er du lærling eller lærekandidat sikres du inntekt hvis du blir permittert.

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater.

Se informasjon fra NAV om permittering på grunn av korona.

 

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

- å gi informasjon om permitteringer

- å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides

- at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner

- å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt

Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for at du som er lærling eller lærekandidat skal få fullføre  din utdanning.

 

Oppstart etter avbrudd i læretiden

Når læreforholdet starter opp igjen, vil Nordland fylkeskommune i samarbeid med lærebedriften fastsette en eventuell ny utløpsdato på lærekontrakten.

 

Gjennomføring av fagprøven

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt dersom de kan avvikles uten smitterisiko, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøve/svenneprøve. Da må prøven utsettes.

 

Hvem skal jeg kontakte?

- Ta kontakt med din bedrift eller opplæringskontoret for informasjon og hjelp dersom du trenger det.

- Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med fylkeskommunen. Telefon 75650000 eller epost: post@nfk.no. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost. Da skal digitalt skjema benyttes.

- Opplever du at dine rettigheter ikke blir ivaretatt, kan du kontakte elev- og lærlingombudet i Nordland.

 

Opplæringskontor og lærebedrifter

(Oppdatert 22. mars 2021)

Avbrudd og endring i læretiden for lærlinger på grunn av koronasituasjonen må fortløpende meldes fylkeskommunen. Det gjelder også for lærlinger som er tilbake fra permittering. Bruk skjema på vår skjemaside.

 

Oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Alle lærlinger og lærekandidater dokumenterer sin opplæring gjennom ulike systemer. Det er viktig å dokumentere opplæringen ekstra nøye i denne tiden. Vi ber lærebedrifter og opplæringskontor om å følge dette opp da det er av betydning for fastsettelse av læretid pga permitteringer og tidspunkt for fagprøven.

 

Permitterte lærlinger og lærekandidater

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. 

Lærebedrifter som likevel må permittere en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen.  Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Når lærlingen er tilbake etter permittering skal dette meldes til fylkeskommunen. Det vil bli vurdert forlenging av læretiden i hvert enkelt tilfelle. 

Skjemaside for fagopplæring

- Fylkeskommunen trenger å kartlegge omfanget av permitterte lærlinger i Nordland, slik at vi til enhver tid har en oversikt over omfanget og utviklingen.

- Fylkeskommunen skal løpende informere Utdanningsdirektoratet (UDIR) om omfanget av permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

- Antall permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har betydning for de tiltak UDIR nå jobber med for å møte de behovene som partene har, og vil få, i denne vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.

- Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater

 

Fagprøveavvikling

De fleste fagprøver har hittil blitt gjennomført som planlagt, men smittesituasjonen framover vil avgjøre om dette fortsetter våren 2021. Kandidat, bedrift og prøvenemnd må fortsatt være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere og ta gjerne kontakt med den enkelte saksbehandler ved behov.

Informasjon til privatister
For deg som går på fagskole

Nasjonale retningslinjer gjelder for alle fagskolene i Nordland.

Disse kan du lese mer om på Folkehelseinstituttets nettsider.

Veg- og trafikkinformasjon

(oppdatert 17.03.2021)

- Vi har normal drift og vedlikehold av vegene våre. 
- Det kan likevel være forhold som påvirker fremkommeligheten, eks. hendelser og vegarbeid. Følg trafikkmeldingene på 175.no 

Pasient ved tannklinikk

(Oppdatert 25.03.2021)

Tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene

 • Alle som skal innom offentlige tannklinikker i Nordland må bruke munnbind. Dette innføres samtidig med at regjeringen har innført strengere nasjonale tiltak for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn over 12 år bruker munnbind. 

Tannhelsetjenesten har tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene og har iverksatt tiltak og organisert driften slik at smittevernet blir ivaretatt.

Ta kontakt per telefon med din tannklinikk ved spørsmål eller behov for behandling. 

Informasjon til ansatte

Her finner du informasjon til ansatte i Nordland fylkeskommune vedrørende Koronaviruset
(oppdatert 12.03.2021) 

informasjon til ansatte

På jobb eller hjemmekontor?

(Oppdatert 17.3.2021)

*Følgende gjelder fra 17.3.*

Påbudet om hjemmekontor for alle tilsatte som har mulighet til det er forlenget til og med 11. april i følgende kommuner: Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

For skoler og enkelte andre deler av driften til fylkeskommunen gjelder egne regler, og for en del arbeidstakere vil ikke påbudet gjelde. Lederen din vil kunne gi deg utfyllende informasjon.
 
For øvrig videreførte Nordland fylkeskommune den ordinære ordningen med hjemmekontor til og med 28. mars, med følgende føringer:

 • Ordningen med hjemmekontor videreføres som følge av høyt smittepress i flere kommuner i Nordland
 • I tillegg er det kommet ekstra smitteverntiltak i kollektivtrafikken i flere kommuner
 • Vi gjør oppmerksom på at lokale forskrifter kan gjelde i perioden og som vil påvirke hver enkelt kommune

Det skal brukes munnbind på alle reiser med kollektivtrafikk i alle Salten-kommunene, Rødøy og Brønnøy, samt på regional kollektivtransport i Nordland.

Følgende tiltak videreføres i NFK for andre kommuner enn rekken som er nevnt over:

 • Hjemmekontor som hovedregel, men det åpnes for tilstedeværelse på jobb ved behov, etter avtale med nærmeste leder
 • Det er fortsatt en restriktiv holdning til tjenestereiser, men strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Dette skal avtales med nærmeste leder.
 • Møter gjennomføres så langt som mulig som teams-møter, men det åpnes for ordinære møter når det er nødvendig under forutsetning at smittevernreglene overholdes

For skoler gjelder egne regler. 

Tiltakene kan endres dersom smittesituasjonen endrer seg eller det kommer endringer i nasjonale føringer.


Godt arbeidsmiljø i hjemmekontoret
For at hjemmekontor skal kunne gjennomføres best mulig er det lurt å ha fokus på ergonomi og at vi fortsetter å ha kontakt med medarbeidere digitalt.

 • Varier sittestillingen jevnlig
 • Gå deg en tur.
 • Ring en kollega
 • Sett opp arbeidsmøter i Teams

Generelle råd om hjemmekontor 

 • Ta med nødvendig PC-utstyr fra jobb (docking, headsett, eksternt kamera, tastatur, ekstern skjerm) slik at arbeidsverktøyet ikke blir blandet med privat utstyr. Dette sikrer gode arbeidsforhold og informasjonssikkerhet.
 • Har du hjemmekontor SKAL Skype slås på, slik at du er tilgjengelig på kontortelefonen. Du SKAL også oppdatere kalenderen din i Outlook, slik at det er mulig å se om du er tilgjengelig eller ikke. 

OBS! Om mange bruker hjemmekontor samtidig kan det føre til treghet i nettverket vårt. Derfor bes det om at Skype-møter avvikles uten bruk av video, med mindre det er helt nødvendig. 

På arbeidsplassen:

Les den følgende informasjonen nøye før du drar tilbake på arbeidsplassen: 

 • Smittevernreglene på jobb tilsier minst 1 meter avstand til andre til enhver tid.
 • Tenk over når du bruker kantine, fellesrom, o.l., og pass på at avstanden til enhver tid kan være på minst en meter. 
 • Pass på å vaske hendene ofte, og bruke desinfeksjonsmiddel når du ikke har mulighet til håndvask.

Risikovurdering fra 5. mai 2020

Det ble gjennomført risikovurdering av smittevernet ved Nordland fylkeskommune i forbindelse med covid-19. Risikovurderingen er utført basert på dagens situasjonsbilde, og det må påregnes endringer dersom situasjonen endrer seg. Det vil i tillegg være behov for lokale risikovurdering av lokale forhold i organisasjonen der arbeidstakerne blir involvert i prosessen.

Se risikovurderingen

Møter - interne og eksterne

(Oppdatert 29.1.2021)

Møter gjennomføres så langt som mulig som digitale møter.

Dersom møter MÅ gjennomføres fysisk, er det svært viktig at alle smitteverntiltak blir fulgt til punkt og prikke.

Ved fysiske møter skal det være minst to meter avstand mellom deltakere. 

 

Rutine for varsling ved mistanke og/eller bekreftet smitte av covid-19 på arbeidsplassen

Se hele dokumentet i kvalitetssystemet .

Målsetningen med rutinen er å skape balanse mellom ønsket om å varsle om covid-19 smitte på arbeidsplassen så tidlig som mulig, og samtidig ikke skape unødvendig bekymring.

Denne rutinen gjelder for hele virksomheten. For skolene gjelder myndighetenes smittevernveileder for vgs og ungdomsskoler som styrende dokument. For tannhelse gjelder myndighetenes råd til helsefaglige virksomheter med en-til en-kontakt og bransjemessige retningslinjer basert på rådene. Ved anvendelse på skole/tannklinikk må rutinen ses i lys av gjeldende veiledere/råd.

Når Covid-19 dokumenteres eller oppstår på arbeidsplassen i arbeidstiden

Strakstiltak:
1. Ansatte som blir syke mens de er til stede på arbeidsplassen må dra hjem så snart
det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller
ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport.

2. Syke personer bør dekke til munn og nese (helst munnbind) hvis de ikke kan holde
to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

3. Leder melder fra til renhold som gjennomfører smittevask av alle rom, toalett og
andre områder der den syke har oppholdt seg.

Varsling om ansatt med symptomer:
1. Som føre var-tiltak:
Leder skal spørre den syke om det er eventuelle personer på arbeidsplassen de har
hatt tett kontakt med siste 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene
(har vært nærmere enn 2 meter i over 15 minutter, hatt fysisk kontakt og/eller
hosting/nysing). Som føre var-tiltak bør disse varsles for å være spesielt
oppmerksom på eventuelle symptomer. Om dette gjelder ansatte ved andre
avdelinger/steder skal aktuell leder informeres. Person- og helseopplysninger skal
ikke deles uten samtykke. 

Avdelingene har forskjellige roller og ansatte kan ha samfunnskritiske roller, dvs
noen avdelinger/enheter tar større forbehold enn andre. Smitterisikoen påvirkes
mest av mengde og grad av fysisk nærhet.
For skolene gjelder det som står om varsling i Veileder for smittevern ungdomsskoler
og videregående skoler.

2. Ansatte med symptomer bør oppfordres til å kontakte fastlege eller kommunens koronatelefon for å la seg teste dersom en mistenker smitte av covid-19. Det er lav terskel for testing.

 

Ved bekreftet smitte:

1. Ansatt med bekreftet smitte skal umiddelbart varsle nærmeste leder.
Sentral beredskapsgruppe orienteres via fylkesdirektør/overordnet leder og loggføres
i oversikten i CIM (ingen personopplysninger skal loggføres).

Videregående skoler og tannklinikker:
Interne varslingsrutiner ved påvist covid-19 hos elev/pasient/ansatt skal fremkomme
i beredskapsplanen på den enkelte skole/den enkelte tannklinikk. Varslingsrutinene
må være i tråd med aktuelle kommunens varslingsrutiner som del av
smittevernssporingen og de fagspesifikke smittevernveilederne.

2. Leder varsler på arbeidsplassen via epost, dersom den smittede har vært på
arbeidsplassen de siste 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene
(jamfør fhi). Leder vurderer i samråd med kommuneoverlege avgrensninga av hvem
som skal varsles på arbeidsplassen, om andre eventuelt også bør varsles, og om det
er behov for å varsle på SMS i tillegg for å få gitt raskt beskjed.

Vær aktsom med tanke på å ikke spre identifiserbare helseopplysninger. Det er
utarbeidet en mal for epost som leder kan bruke, se forslag til mal nedenfor.

Leder må raskt kunne ta ut en oversikt over ansatte som har vært på jobb, hvilke
pasienter/besøkende som har besøkt, og deltakere på arrangementer og fysiske
møter, i forbindelse med kommunens smittesporing.

3. Ved bekreftelse av smitte utenom arbeidstid, skal lederen som mottar beskjeden om
smitte sørge for at alle ledere med ansatte på den aktuelle lokasjonen bli varslet på
SMS raskest mulig. Alle ledere må deretter ta kontakt med sine ansatte og avtale
videre håndtering.

Dette gjøres for at alle ansatte skal få melding før de ankommer arbeidsplassen
neste arbeidsdag, spesielt av hensyn til ansatte i risikogruppen, eller med pårørende
i risikogruppen.

Det er kun kommunens helsemyndigheter som skal foreta smittesporing, samt sette
personell i karantene eller isolasjon.

4. Leder kontakter eventuelt huseier og andre leietakere på lokasjonen.

5. Leder kontakter renhold for smittevask.

Ved eventuell henvendelse fra media, tar leder kontakt med kommunikasjonssjef eller
fylkesdirektørdirektør/overordnet leder for å drøfte oppfølging videre.

 

 

Informasjon for ansatte som reiser kollektivt til jobben

(oppdatert 12.03.21)

**Det anbefales munnbind på alle reiser med kollektivtrafikk lokalt i Bodø, samt regional kollektivtransport til og fra Bodø.**

Tirsdag 27. oktober ble det innført nye smittevern tiltak for kollektivreiser i Nordland som også gjelder våre ansatte. (NB! Du må være pålogget intranett for å se siden.)

Ferie og private reiser

(Oppdatert 3.1.2021)
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land og innad i Norge. Nordland fylkeskommune oppfordrer alle arbeidstakere til å overholde de nasjonale reiserådene. 

Ifølge NAV kan arbeidstaker som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, nektes sykepenger. Les mer her. 

Det kommer flere spørsmål om ferieavvikling og korona. Du kan lese om dette emnet på intranett

Obligatorisk smittevernkurs for ansatte i videregående skole

Alle ansatte i videregående skole skal gjennomføre kurs i smitteforebygging som ligger på e-læringsportalen til nfk.

Du finner denne portalen ved å klikke på lenken på ditt skrivebord eller følge denne lenken.

Tjenestereise

(Oppdatert 3.1.2021)

Tiltakene angående tjenestereiser videreføres i tråd med myndighetenes anbefalinger:

Reiser
Det er fortsatt en restriktiv holdning til tjenestereiser, men strengt nødvendige reiser kan gjennomføres. Skal avtales med nærmeste leder.

Med strengt nødvendige reiser menes oppgaver som kan medføre risiko for skade på helse, eiendom eller annet dersom de ikke gjennomføres. Snakk med din leder dersom du er i tvil.

All reisevirksomhet skal i denne perioden avklares med nærmeste leder.

Nordland fylkeskommune (Nfk) har på bakgrunn av covid-19 pandemien utført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen, deriblant stanset tjenestereiser utenlands og begrenset reiser innenlands. Nfk skal følge anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune (dok.id. D06496) er fortsatt gjeldende, men med et unntak fra pkt 3 – planlegging av reise. Grunnet fare for smittespredning av covid-19, bør en unngå kollektiv transport dersom dette ikke medfører betydelige ulemper.

Her finner du en sjekkliste om tjenestereise som skal benyttes

Alle avdelinger har fått tilgang til munnbind til bruk for tjenestereiser. Disse har blitt hentet ut ved fylkeshuset. Den enkelte avdeling organiserer selv utdeling av munnbind til vedkommende som skal på tjenestereise.

Munnbind på jobbreise

Alle avdelinger har fått tilgang til munnbind til bruk for tjenestereiser. Disse har blitt hentet ut ved fylkeshuset. Kontakt din avdeling for informasjon om hvordan du får tak i munnbind før jobbreise.

Fravær eller redusert arbeidstid på grunn av koronasituasjonen?
Karantene og reiseregning

- Har du lette forkjølelsesymptomer, hold deg hjemme til du blir symptomfri. Sjekk med kommunehelsetjenesten om du bør teste deg. 

- Alle ansatte som har vært på reise til utlandet med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Dersom du må i karantene, skal leder kontaktes og sørge for at dette blir kartlagt og registrert.

- Personer som får forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, bør kontakte lege for test av covid-19. 

- NAV skriver på sine nettsider at arbeidstakere som er pålagt karantene på grunn av utenlandsreise, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som arbeidstaker er i utlandet, slik at vedkommende pålegges karantene etter hjemkomst. Reisen må ha vært i tråd med gjeldende reiseråd på utreisetidspunktet. Arbeidstakere som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene ved hjemkomst til Norge, kan bli nektet sykepenger.

- Sjekk på hjemmesiden til din egen kommune, om de har strengere karantenebestemmelser enn nasjonale myndigheter.

- Reiser som ikke refunderes, skal ikke avbestilles før tett opp mot reisetidspunkt.   

- Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. OBS! Prosjektnummer på slike reiseregninger: 1000009 Korona Husk at skatter og avgifter skal betales tilbake i ettertid! Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen.

NB! Det vil ta tid å få refusjon for reiser. Det kan i verste fall ta måneder før flyselskapene godkjenner og utbetaler beløpet som skal refunderes. Bakgrunnen for dette er at flyselskapene har endret sine rutiner for refusjoner av reiser bestilt gjennom reisebyråer.

- Andre reiser enn høyst nødvendige blir frarådet av myndighetene, minst frem til 18.1.2021. 

 

Informasjon om ansatte og brukere som er koronasmittet
 • Personer som har blitt bekreftet smittet av lege/helsemyndighet gir tilbakemelding til leder/rektor.
 • Den enkelte seksjon/institusjon skal ikke informere om noens tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene/lokal smittevernlege/kommunelege.
 • NB! Smittet person må samtykke til at eventuelt navn oppgis! Samtykket skal dokumenteres.

  Er du ansatt i Nordland fylkeskommune, kan du lese mer her.
Har du helsefaglig kompetanse?

- Helsevesenet kan komme til å spørre oss om å få bruke tilsatte med helsefaglig kompetanse og utdanning.
- Hver enkelt leder registrerer hvem på sin seksjon/institusjon som har denne typen kompetanse og utdanning.
- Om du har helsefaglig kompetanse kan du bli spurt om å stille opp. Mer informasjon finner du på denne siden.

 

Registrer din helsefaglige bakgrunn i dette skjemaet. For å sende, trykk "fullfør", nederst på skjemaet.

 

apirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. - Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet  

Våre siste nyheter om koronaviruset