Europeisk Samarbeid

Nordland fylkeskommune er medlem av en organisasjoner for samarbeid mellom regioner i Europa: Assembly of European Regions (AER). 

Målsettingen er å påvirke europeisk politikk i saker av interesse for Nordland og legge til rette for økt deltakelse i utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for vårt fylke. Man deltar i disse europeiske nettverk både ut fra en langsiktig strategi og ut fra et kortsiktig mål om å drive lobbyarbeid i konkrete saker eller iverksette prosjekter.

I  AER er Nordland fylkeskommune særlig opptatt av tema knyttet til ungdom, kultur og utdanning, men også til økonomi og miljø. 


 

AER- Assembly of European Regions

Assembly of European regions (AER) (www.aer.eu) ble etablert i 1985. Organisasjonen består av 250 regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. Det er 7 medlemsfylker fra Norge. Nordland har vært medlem siden 1998. I 2016 arrangerte Nordland generalforsamlingen i AER med nær 200 deltakere. Nordland har også arranger mindre AER møter som komitemøter og plenum i Youth Regional Network (2018)

Klikk for stort bildeinteresseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa.  AER har kontor i Brussel og i Strasbourg. Fylkestinget vedtok i sak 111/11 at medlemmer til AER’s organer skal velges av fylkestinget.  Fylkesordfører Sonja A. Steen ble i 2013 valgt inn i den politiske ledelse og  til president for komite 3 (av 3) i  AER:  Komiteen for utdanning, kultur og ungdom, samt internasjonalt samarbeid.  Steen er i perioden 2017-19 norsk medlem i Byrået i AER, som utgjøres av representanter fra de ulike landene som de ca 200 medlemsregionene representerer. Fylkestingsrepresentant Simon Johnsen leder underkomiteen for utdanning i AER.  Sander Delp Horn er visepresident i AERs ungdomsnettverk YRN i perioden.

AERs strategi legger  vekt  på regionalpolitisk utvikling,  med regionene og de regionale  politikerne i sentrum for AERs virksomhet.

Temaene er

1.    et forsterket lobby-arbeid overfor EU i saker hvor regionene har vesentlige interesser av, som samhørighetspolitikk og regionalpolitikk post 2020.

2.    etablering av konkrete arbeidsgrupper for å knytte nettverk, finne ut hva som er beste praksis på et område og komme frem til de beste tiltakene,

3.    bruke AER`s medlemskap i presseklubben i Brussel som en av flere arenaer hvor regionene selv kan informere og påvirke i EU-sammenheng,

4.    bruke nettverket i AER til å utvikle strategiske prosjekter for finansiering for eksempel i Interreg Europa. 

Internasjonalt kontor følger opp AER generelt. Utdanning følger opp utdanningssatsingen. Fylkesadministrasjonen knyttet til ungdommens fylkesråd følger opp ungdomssatsingen.

 

EØS-midlene

 

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Utgangspunktet er EØS-avtalen som er fundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker. EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.

Mottakerland

Det er EU-land med svakest økonomi som mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det vil si land som også mottar støtte fra EUs samhørighetsfond. Kriteriet er at landene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU. For perioden 2014-21 gjelder dette 15 medlemsland - Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Ungarn og Tsjekkia.

eøs 1

Hovedtemaer

EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Dette gjenspeiles i de fem hovedsektorene Regjeringen har valgt for bruk av EØS-midlene:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

  2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom

  3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet

  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

  5. Justis og innenrikssaker

 

Ønsker du å finne ut mer om EØS midlene? Besøk Utenriksdepartements nettsider eller ta kontakt med Zdenek Dvorak ved Internasjonalt kontor.