Kompetanseforum Nordland

Mål

Målene for arbeidet til Kompetanseforum Nordland følger målene i Kompetansestrategi for Nordland 2020-2024, å øke kompetansen i befolkningen, slik at man er bedre rustet til å løse arbeidslivets framtidige behov og utfordringer.

Målene med strategien er å:

 1. Øke kompetansen i Nordlands befolkning som grunnlag for et godt samfunn å bo og leve i.
 2. Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i de regionale arbeidsmarkedene.
 3. Styrke samarbeidet mellom arbeidslivet, utdanningssektoren, kunnskaps- og forskningsmiljø og virkemiddelaktører for å kunne møte framtidens kompetansebehov.
 4. Bidra til et bærekraftig samfunn med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
 5. Inkludere flere i arbeidslivet og hindre utenforskap.

Mandat og arbeidsoppgaver

Kompetanseforum Nordland skal sørge for helhetlig og samordnet oppfølging av Nordlands kompetansestrategi gjennom felles mål, koordinert innsats og avklart ansvarsfordeling.

Dette innebærer å:

 • Utarbeide og følge opp kompetansestrategiens handlingsprogram.
 • Utvikle felles kunnskapsgrunnlag som kan gi bedre forståelse for behovet for kompetanse og arbeidskraft.
 • Sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå innen kompetansefeltet. Bestille kunnskapsgrunnlag ved behov.
 • Sette framtidas kompetansebehov på dagsorden, teste ut metoder og tiltak for å avdekke disse.
 • Samordne aktiviteter og arenaer for kompetanseutvikling og karriereveiledning. Være fylkespartnerskap for Karriere Nordland
 • Følge opp innspill fra samarbeidende fora og aktører og initiere eller sette i gang tiltak etter behov. Trekke inn relevante aktører i konkrete saker eller prosjekt
 • Identifisere og bryte ned barrierer for regional samhandling, og stimulere til tiltak på tvers av bransjer og regioner. Arbeide for større handlingsrom i den regionale kompetansepolitikken.
 • Gjennomføre årlig evaluering/revisjon av handlingsplanene og foreslå revisjon av strategien ved avslutning av strategiperioden

Deltakere

Partene er NAV, LO, NHO, VOFO som representant for frivilligheten, KS, UiT, Nord universitet, Fylkesmannen i Nordland, Helse Nord og Nordland fylkeskommune. Forumet skal ha faste deltakere som representerer sin organisasjon. Faste vararepresentanter oppnevnes. Både faste medlemmer og vararepresentanter må ha beslutningsmyndighet. Kompetanseforum Nordland kan utvides med flere representanter dersom forumet finner det hensiktsmessig.

Deltakere kompetanseforum Nordland
Organisasjon Representant Vara
Nordland fylkeskommune Fylkesråd for utdanning og kompetanse (leder)
NAV Nordland Petter Bugge Richardsen
Kommunenes Sentralforbund Mona Halsbakk
NHO Daniel Bjarmann Simonsen
LO Rita Lekang
Nord Universitet Levi Gårseth-Nesbakk
UiT- Norges arktiske universitet Bård Borch Michalsen Inger Ann Hansen
Fylkesmannen i Nordland Guri Adelsten Iversen
VOFO Jørn Helge Sørensen
Helse Nord Anita Mentzoni-Einarsen Halvor Hygen


Treffpunkter

Forumet skal ha to faste møter per år. Sekretariatet kan også kalle inn til møter ved spesielle behov. Det utarbeides eget årshjul for forumets aktivitet.

 • Høst, siste halvdel av oktober
 • Første kvartal, før påske
  • Legg til rette for digital deltakelse
 • Utvidet møte i første halvdel av juni

Sekretariat

1.1.Mandat og arbeidsoppgaver

Sekretariat for Kompetanseforum Nordland tilrettelegger og fasiliterer forumets arbeid.

Oppgaver:

 • Utrede og forberede saker
 • Følge opp vedtak og prioriteringer og koordinere arbeidet. Delta i møter tilknyttet arbeidet med oppfølging av strategien.
 • Utvikle og drifte hjemmeside
 • Legge til rette for samhandling mellom de ulike aktørene innen kompetansefeltet
 • Samhandle og koordinere arbeidet med et felles kunnskapsgrunnlag

1.2.Deltakelse

Sekretariatet ledes av Nordland fylkeskommune. En fagleder og en medarbeider fra avdeling for tilbud og kompetanse og en medarbeider fra avdeling for samfunnsutvikling inngår i sekretariatet. Kompetanseforum Nordland utpeker representanter fra sine organisasjoner som kan bidra i arbeidet.

deltakelse fra Kompetanseforum Nordland
Organisasjon / Virksomhet Representant Vara
NFK Utdanning og kompetanse Roar P. Jensen
NFK Utdanning og kompetanse Thina Maria Benum Mohus
NFK Samfunnsutvikling Lena Thorgersen