Det politiske systemet i Norge

I Norge har vi politisk styring på tre nivåer:

  1. Staten – storting og regjering
  2. Fylkeskommuner – fylkesting og fylkesråd eller fylkesutvalg
  3. Kommuner – kommunestyre og formannskap

Parlamentarismen

I Nordland har vi parlamentarisk styringsform. Denne styringsmodellen er i prinsippet den samme som på nasjonalt nivå. Les mer om hvordan parlamentarismen fungerer i Nordland fylkeskommune.
 

Fylkestinget

Fylkeskommunens øverste styringsorgan er Fylkestinget, som med sine 45 representanter utgjør Nordlands ”storting”. Fylkespolitikerne styrer Nordland fylkeskommune og velges av innbyggerne som stemmer ved fylkestingsvalg hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget.
 
Fylkestinget samles fem ganger i året for å avgjøre saker som er viktig for innbyggerne, kommuner og næringsliv: utvikling av en god videregående skole, tannhelsetjenester, kulturopplevelser, båt- og bussruter, bygging/ standardheving av veier i fylket.
 
Fylkestingets oppgave er videre å fremme Nordlands interesser overfor sentrale myndigheter i Stortinget, regjeringen og departementene.
 
Fylkestinget vedtar en overordnet Fylkesplan for Nordland som angir visjon, mål og resultatområder for å utvikle Nordland.
 
Klikk for stort bilde

Fylkesordføreren

Fylkesordføreren velges av fylkestinget og har ansvar for å tilrettelegge og lede fylkestingets møter.
 

Fylkesrådet

Fylkesordføreren utpeker en person som får i oppgave å danne nytt fylkesråd. Hun eller han som blir utpekt setter selv sammen fylkesrådet ut fra hensyn til kjønnsbalanse. Fylkesrådet har for tiden seks medlemmer. Disse har ansvaret for den daglige styringen av fylkeskommunen på vegne av fylkestinget.
 
Fylkesrådets leder og medlemmer har fordelt ansvaret for fylkeskommunens oppgaver mellom seg; utdanning, kultur og miljø, næring og samferdsel samt økonomi.
 
Fylkesrådet har møte hver uke for å diskutere saker og fatte vedtak innenfor de fullmakter fylkestinget har fastsatt. Fylkesrådet har ansvar for å forberede saker som skal behandles og avgjøres av fylkestinget.
 
Parlamentarismen innebærer at fylkestinget kan skifte ut fylkesrådet dersom de ønsker det.
 

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen er organisert i fagavdelinger – ”departementer” – som ledes av hver fylkesråd.
 
Administrasjonen forbereder sakene som skal avgjøres i fylkesrådet og fylkestinget, og har ansvar for planlegging og gjennomføring av fylkeskommunens oppgaver.