Medvirkning og samarbeid i barnehagen

Kriterie 8: Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov.

Barnas fysiske og psykiske helse er tema på foreldremøter og foreldresamtaler. Etter behov etableres det tverrfaglig samarbeid med andre instanser for et helhetlig tilbud.

Kravspesifikasjon:

Barnehagen har rutiner for:

  • Samarbeid mellom barnehagen og foresatte om det forebyggende og holdningsskapende arbeid.
  • Samarbeid med helsestasjon, PPT og barnevern.

Kriterie 9: Barns medvirkning vektlegges.

Barna engasjeres og tas med i diskusjoner om tiltak og tilbud som angår dem.

Kravspesifikasjon:

  • Det settes av tid til å samtale med barna.
  • Det oppmuntres aktivt til å uttrykke tanker og meninger.
  • Barna støttes til å undre seg og stille spørsmål.
  • Personalet diskuterer hvordan man tolker barns uttrykksmåter.