Psykisk helse i barnehagen

Kriterie 2: Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø.

Barnehageeieren må i tillegg til styreren sette det psykososiale miljøet på dagsorden. Barnehagen skal jobbe systematisk med å sikre barna et trygt miljø og skåne dem for fysisk eller psykisk skade. De ansatte skal ivareta barna, skape et inkluderende miljø og arbeide for et godt psykososialt miljø som forebygger  mobbing og krenkelser. Et godt psykososialt miljø handler om et inkluderende fellesskap. 

 

Kravspesifikasjon:

  • Barnehagen har rutiner for å ta opp psykisk helse og psykososialt miljø på personalmøter
  • Barnehagen har skriftlige rutiner for:
    • Håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser (ulykker/dødsfall).
    • Oppfølging av hendelser (mobbesituasjoner o.l).