Fylkeshelseundersøkelsen Nordland 2020

Nordland fylkeskommune gjennomførte i januar - februar 2020 den første fylkeshelseundersøkelsen med vekt på trivsel og livskvalitet. Resultatene fra undersøkelsen vil gi et bilde på hvordan folk opplever å bo i Nordland og hvor fornøyd de er med egen helse, stedsutvikling og tilbudene i bo- og nærmiljøet.

I overkant av 52 000 innbyggere i Nordland over 18 år ble invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Det kom inn 24 224 svar - en svarprosent på 46,5%.

Ti deltakere i undersøkelsen, fra Vega i sør til Melbu i nord, har blitt trukket ut som heldige vinnere, og har fått hver sitt gavekort på kr. 1000,- sendt i posten.

Resultatene fra fylkeshelseundersøkelsen er nå samlet i en rapport fra Folkehelseinstituttet.  (PDF, 12 MB)

Resultatene fra Senter for samisk helseforskning finner du i en egen rapport her. (PDF, 4 MB)

Her finner du en kommunedelt oversikt over en del av funnene i undersøkelsen. (PDF, 866 kB)

Se opptak av webinaret under

Del 1

 

Del 2

 

Del 3


Om undersøkelsen
God helse og livskvalitet betyr mye. Det handler om mer enn fravær av sykdom og plager. Å oppleve at livet er meningsfullt, tilhøre et fellesskap og ha noen som står en nær er viktig. Vi påvirkes av våre omgivelser og forhold gjennom livets alle faser fra fødsel, oppvekst, skole, arbeid og alderdom. Godt folkehelsearbeid legger til rette for en sosial bærekraftig samfunnsutvikling. Forhold som påvirker befolkningens helse og livskvalitet skal bli mer synlig i alle kommunale og fylkeskommunale planer (Folkehelseloven §5). I dette arbeidet har man behov for et mer omfattende kunnskapsgrunnlag.

Undersøkelsen i Nordland er en del av en nasjonal satsing i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet. Data fra undersøkelsen skal komplimentere eksisterende registre data og tilføre til tidligere mangler i livskvalitetsindikatorer.

Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker. I tillegg var det en samisk modul, der samme spørsmål har vært stilt til innbyggere i Troms og Finnmark. 

Rapport med resultater fra undersøkelsen forventes å foreligge i løpet av våren 2020.

Fylkeshelseundersøkelsen er et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget for både regional og lokal samfunnsutvikling på tvers av sektorer. Den høye svarprosenten gir et godt grunnlag for å ta politiske beslutninger og vil tas med inn i fylkeskommunens planarbeid framover. For å følge utviklingstrender, er det planlagt at undersøkelsen skal gjentas jevnlig.
 

Lurer du på noe?
Gå til siden Spørsmål og svar om fylkeshelseundersøkelsen 2020.

Dersom du har andre spørsmål, ta kontakt med Daniel Weiss, folkehelserådgiver i Nordland fylkeskommune.
 

Samarbeidspartnere: