Koordinatoren

I Folkehelseloven står det blant annet at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer og iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Folkehelsekoordinatoren har en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Organisatorisk vil det være nyttig å sitte i rådmannens stab, eller å ha gode rutiner for møter med kommunal ledelse.

Fylkeskommunen skal veilede og følge opp kommunene. I Nordland har fylkeskommunen samarbeidsavtaler med alle kommunene om folkehelsearbeidet. Ta kontakt med oss hvis du ønsker "oppstartskurs".

Som koordinator er du en pådriver, deltar i planarbeid og skaffer nødvendige oversikter, Trenger du hjelp skal vi i fylkeskommunen bidra. Fylkeskommunen har møter med kommunenettverkene og arrangerer er årlig folkehelseforum for å følge opp samarbeidet.