Et inkluderende og likeverdig samfunn

Klikk for stort bilde

Mål: Nordland skal være et inkluderende og likeverdig fylke hvor alle innbyggere kan medvirke og delta på like vilkår.

Faktorer som påvirker livskvalitet og psykisk helse positivt er blant annet fellesskap, gjensidig tillit, sterke sosiale nettverk, sosial støtte og samhold. Faktorer som virker motsatt er blant annet sosial ulikhet, dårlig integrering av innvandrere og flyktninger, mobbing og andre forhold som øker sosial isolasjon og marginalisering. Lokalsamfunn må være inkluderende.

Både lokale myndigheter, lag/foreninger og andre nettverk har en avgjørende rolle i dette arbeidet. Det er viktig å styrke mangfoldsperspektivet i folkehelsearbeidet.
 

 

Klikk for stort bilde