Program for folkehelsearbeid - Kilder til livskvalitet

Satsingen "Program for folkehelsearbeid i kommunene" er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene inviteres til å se på eget utfordringsbilde og på bakgrunn av det utvikle eller sette inn nye tiltak der hvor behovene melder seg. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.
 

Det er etablert en tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene. Fylkeskommunen søker midler gjennom tilskuddsordningen, og forvalter tildelte midler til gjennomføring av lokale tiltak i kommunene.

 

Nordland er programfylke

Nordland ble programfylke i 2019, og prosjektet har i Nordland fått navnet «Kilder til livskvalitet». Følgende målsettinger skal være oppnådd ved prosjektets avslutning:

Hovedmål: Barn og unge i Nordland skal oppleve økt mestring og innflytelse på egen psykiske helse og livskvalitet

Delmål 1: Kommunene skal ha økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid for å fremme psykisk helse og forebygge rusproblematikk i tråd med lokalt utfordringsbilde

Delmål 2: Kommunene har implementert kunnskapsbaserte tiltak i kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delmål 3: Kommunene har etablert strukturer for evaluering og praksisnær forskning innen folkehelsearbeid i samarbeidsfeltet mellom kommuner, fylkeskommuner, forskning og frivillighet

Delmål 4: Kommunenes erfaringer fra prosjektet skal bidra til kunnskapsoppbygging i øvrige kommuner i Nordland.