Oppstartssamling - mai 2020

Brønnøy og Sørfold kommuner ble tatt inn i folkehelseprogrammet våren 2020. 
Oppstartssamling for de nye programkommunene ble på grunn av pandemisituasjonen avholdt på nett i mai.

I møtet deltok representanter fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Kompentansesenter rus, Nord-Norge (KoRus Nord), Fylkesmannen i Nordland, Mental Helse og Nordland fylkeskommune, samt de to ovennevnte kommunene.

Kommunene fikk presentert og informert om sine prosjekter, og mottok også tilbakemelding og veiledning i møtet fra øvrige deltakere. De regionale kompetansesentrene ga presentasjoner av sine arbeidsområder og oppgaver generelt, og gjorde i tillegg rede for sin rolle i programmet.

Brønnøy holdt i tillegg en muntlig presentasjon av kommunens prosjekt.