Voksenlivet

Klikk for stort bilde
Mål: Alle voksne i Nordland skal føle at de bidrar i samfunnet, utnytter sitt potensial, videreutvikler sine ressurser og opplever mestring.

Utdanning og arbeid er nøkkelfaktorer for god helse. Det må legges til rette for at flest mulig kan komme seg inn i arbeidslivet, å forhindre frafall fra arbeidslivet, å øke tilbakeføring til arbeidsplassen, og at flest mulig står lengst mulig i arbeid.
Det er i tillegg viktig med et tilpasset kultur-, fritids- og aktivitetstilbud.