Arkeologi

Klikk for stort bilde

 

 

Arkeologiske kulturminner er fysiske spor i landskapet etter tidligere tiders menneskers liv og virke.

Tradisjonelt brukes betegnelsen om kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, såkalt automatisk fredete kulturminner. Alle kulturminner eldre enn år 1537 er fredet etter lov om kulturminner av 1978.  

De mest kjente typene, som i mer eller mindre grad er synlige, er helleristninger, gravminner, gårdshauger, tufter etter naust og hus samt fangstanlegg for rein og elg. Under markoverflata fremkommer i forbindelse med registreringer og utgravninger andre spor som for eksempel steinalderboplasser, stolpehull, kokegroper og flatmarksgraver.  Gjenstander som blir funnet i jorda uten å kunne knyttes til en tolkbar kontekst, har betegnelsen løse kulturminner. Disse omfattes av samme vern som de faste kulturminnene og er statens eiendom.

Samiske kulturminner, som har en fredningsgrense på 100 år, forvaltes av Sametinget.

 

Bergkunst

Steinalder

Bronsealder

Jernalder

Middelalder

 

 

Klikk for stort bilde