Vannkraft

Klikk for stort bildeNordland er en stor eksportør av elektrisk kraft og er et av de fremste kraftfylkene i Norge.

Regional plan om små vannkraftverk ble vedtatt i 2012. Planen er uttrykk for regional politikk for utbygging av små vannkraftverk. Den skal legges til grunn for statlige myndigheter, fylkeskommunen, og kommunenes behandling av konsesjonssøknader om små vannkraftverk.

Se i høyre kolonne for kortversjon av planen, hele plandokumentet og planens handlingsprogram. Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak og prosjekter som skal prioriteres i oppfølging av planen, og hvem som har hovedansvaret for oppfølgingen.

Småkraftplanen skal legges til grunn ved vurderinger av de arealmessige konsekvensene av utbygging av små vannkraftverk. Planen har generelle strategier og retningslinjer for vurdering av konfliktnivå ved små vannkraftprosjekter. Planen identifiserer og synliggjør områder med viktige miljøinteresser og verdier. Videre viser planen hvordan disse interessene, ut fra regionale prioriteringer, bør bli ivaretatt ved behandling av enkeltprosjekter.

Planen har som målsetting at det bygges ut vannkraft tilsvarende 1,3 TWh innen år 2025. Dette tilsvarer kraftforbruket til ca. 65 000 husstander. Dette målet anses som nådd.

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft