Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder

Klikk for stort bilde


Nordland fylkeskommune har i perioden 2011-2016 bidratt til at samtlige kommuner i Nordland har gjennomført en førstegangs kartlegging og verdsetting av friluftslivområder i sin kommune.

Nordland er det første fylket i landet som har fått på plass temakart over friluftslivsområder i samtlige kommuner. Friluftslivkartlegging ble gjennomført i kommunene i Salten mellom 2005-2011, i regi av friluftsrådet. Dataene fra kartleggingen viste seg svært nyttige i arealplanleggingen i kommunene, i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med ulike planer og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv (for eksempel STImuli-prosjektet i Bodø).

Fylkeskommunen ser på kartlegging av friluftslivsområder som et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Vi ser at kunnskapen som kommer fram øker bevisstheten omkring friluftsliv. Den viser helheten i type områder kommunen har og som har betydning for befolkningen.   

 

Hva innebærer kartleggingen

Kartlegging og verdsetting er en fagkartlegging av friluftslivsinteressene i kommunen, og gjennomføres etter metodikk i Miljødirektoratets Veileder M98-2013. Kartleggingen skal ikke avveie friluftsliv mot andre interesser eller ta hensyn til  administrative eller planmessige forhold. Kartleggingen fokuserer kun på friluftsliv. Avveiningen mot andre interesser skal skje gjennom politiske prosesser knyttet til saksbehandling og arealplanlegging via praktisk bruk av denne kartleggingen og andre fagkartlegginger. Temakartet over kartlagte og verdsatte friluftslivsområder er derfor et rent kunnskapsgrunnlag og har ingen juridiske eller politiske føringer eller bindinger.

Kartleggingsarbeidet avgrenser friluftslivets arealer, beskriver og gir grunnlag for en veridklassifisering (A, B, C). Informasjonen skal være så spesifikk at den skal kunne brukes i konkrete avklaringer i ulike sammenhenger. Kartlegging av friluftsliv vil aldri være objektiv. Målet med prosessen er å gjøre resultatene så allmenne som mulig.  

 

Gjennomført satsing i Nordland

Fylkeskommunen hadde ansvaret for koordinering av et større prosjektet som gikk fra høsten 2011 til høsten 2016, i nært samarbeid med friluftsrådene. Oppgaven var å motivere kommunene til å sette i gang arbeidet, bidra med faglig oppfølging underveis, sikre erfaringsutveksling mellom kommunene, og være pådriver for å sikre framdrift og faglig kvalitetssikring. I tillegg sørget prosjektet for løsninger for digitalisering av datamaterialet for den enkelte kommune, og at ferdige datasett ble lagt over i Naturbase  en felles lagrinsløsning.

Kartleggingen hadde en klar kommunal forankring. Erfaring har vist at dette er avgjørende for etterbruken av dataene. I prosjektet ble det derfor etablert et nettverk av kommunale prosjektledere som hadde ansvaret for den praktiske oppfølgingen i den enkelte kommune. Mange av kommunene brukte friluftsrådene som hjelpere. I tillegg ble det etablert lokale arbeidsgrupper i hver kommune. Arbeidsgruppene hentet inn kunnskap fra andre der de selv ikke hadde tilstrekkelig oversikt. Dette var både enkeltpersoner, turlag, grunneierlag, lokalutvalg, skoler, barnehager, velforeninger, idrettslag og andre. Før sluttføring av arbeidet ble det gjennomført høringer lokalt i hver kommune for å kvalitetssikre at arbeidsgruppen hadde fått med aktuelle friluftslivsområder og at folk kjente seg igjen i kartet.