Sikring av friluftslivsområder

Klikk for stort bildeKommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om å få sikret friluftslivsområder. Sikring gjør at et område forblir tilgjengelig for befolkningen.

Søknadsfrist 15. januar

 

Hva er et statlig sikret friluftslivsområde?

Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer. Dette kan gjøres enten ved:

  • Erverv av eiendomsrett
  • Avtale om varig bruksrett (servituttavtale).
  • Vederlagsfri sikring

Les mer om valg av sikringsform og finn lenker til instrukser og maler på servituttavtaler.

Miljødirektoratet forvalter statens økonomiske virkemidler til dette formålet. De statlige midlene tildeles kommuner og interkommunale friluftsråd, basert på søknader.

 

Hvilke områder er sikret i dag?

Kart: se statlig sikrede friluftslivsområder i Nordland på nettsiden miljøstatus.

Liste: her finner du en liste over friluftslivsområder fordelt på kommuner i Nordland.

 

Hvorfor jobber fylkeskommunen med statlig sikring?

Fylkeskommunen prioriterer søknadene og videresender disse til Miljødirektoratet. Saksgangen i søknadsprosessen er følgende:

 

► Søknad skal sendes via miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. ► Alle søknader om tilskudd blir sendt til fylkeskommunen innen 15. januar. ► Fylkeskommunen prioriterer søknadene og videresender disse til Miljødirektoratet. ► Miljødirektoratet sluttbehandler søknadene og gir enten tilsagn eller avslag.

 

Hvilke områder prioriteres?

  • Områder som kommer store befolkningsgrupper til gode. Nærområder og turveier i og ved byer og tettsteder har derfor høy prioritet.
  • Områder som er behandlet og prioritert i kommunal planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser vil bli prioritert
  • Områder som blir eller kan bli intensivt brukt, og som trenger tilrettelegging for friluftslivsformål
  • Områder langs kysten med stort befolkningspress, spesielt områder som er forankret i regionale planer eller lignende.
  • Områder med sannsynliggjort rask gjennomføring av sikringsprosessen.

Hva dekker tilskuddet?

De vanligste omkostninger i sikringssaker (utenom kjøpesummen) er dokumentavgift, tinglysningsgebyr, oppmålingsgebyr o.l. Ved rettslig skjønn påløper skjønnsomkostninger, som i enkelte saker kan bli svært høye. Andre omkostninger som kan oppstå i sikringssaker er utgifter til for eksempel advokatbistand eller takstmenn.

For regionale friluftslivsområder kan staten medvirke med inntil 100 prosent av sikringsutgiftene, mens staten kan medvirke med inntil 50 prosent av sikringsutgiftene for de lokale områdene. Les mer her.

 

Hva er fordelen med å sikre et friluftslivsområde?

Kommunenes arealplanlegging er viktig i friluftslivsarbeidet

Det er viktig å presisere at arealer for allmennhetens friluftsliv ikke kan ivaretas kun ved statlig sikring. Areal for friluftsliv må først og fremst tas vare på gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Dette har sammenheng med at allemannsretten og friluftsloven ivaretar allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i utmark, og at det normalt ikke skal være nødvendig med offentlig rådighet over arealene for å ivareta disse rettighetene.