Klage på tannbehandling

Er du som pasienten misfornøyd tar du saken opp med behandler eller klinikksjef ved klinikken hvor behandlingen er utført.

Dersom du og behandler/klinikksjef ikke blir enige, kan du fremme saken for tannhelsesjefen/fagsjefen i distriktet.

Tannhelsesjefens avgjørelse kan ankes til fylkestannhelsesjefen /fylkesfagsjefen.

Du kan velge å anke fylkestannhelsesjefens avgjørelse til Fylkesmannen i Nordland.

Hva kan det klages på?

Hva kan det klages på?

Rettigheter:

Lov om tannhelsetjenesten

 • Dersom pasienten mener man ikke har fått tilbud man har rett til

Lov om pasientrettigheter

 • Tannhelsepersonellets oppførsel
 • Manglende informasjon
 • Manglende medvirkning
 • Brudd på taushetsplikten

Kvalitet:

 • Dersom pasienten mener at behandlingen ikke er faglig forsvarlig utført
 • Dersom pasienten mener at behandlingsresultatet ikke svarer til egne forventninger

Honorar/pris:

 • Tannlege/tannpleiers honorar
 • Tanntekniske utgifter

   

Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten. En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.

Privatpraktiserende

Klage på behandling utført av privatpraktiserende tannlege?

Om det ikke blir oppnådd enighet, kan klagen rettes til klagenemnda i den lokale tannlegeforeningen.

Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra pasienter på den faglige utførelsen av behandlingen. Klagenemnda skal ikke ta stilling til erstatningskrav. 

De behandler i hovedsak klager på behandling utført av privatpraktiserende medlemmer.

Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis for pasienter hos tannleger som er medlemmer av tannlegeforeningen.