PC i skole

Klikk for stort bilde

ElevPC

PC-ordningen skoleåret 2020/2021

For å utvikle digitale ferdigheter er bærbar PC er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i Nordland fylkeskommune.

Elevene får utlevert datamaskiner i forbindelse med skolestart, og datamaskinen blir utlevert under følgende betingelser:

 • At dine foresatte har undertegnet Avtale om leie av bærbar datamaskin og lån av bøker, lærebøker og andre læremidler. (Elever over 18  år kan gjøre dette selv.) Denne signeres digitalt i egen løsning (https://www.nfk.no/elevavtale). 
 • At du betaler en egenandel for hvert skoleår. Egenandelen tilsvarer minimums-satsen for utstyrsstipend fra Statens lånekasse.
 • At du følger ordensreglementet og ikt-reglementet for videregående skole

Elever som fullfører tre år på videregående skole overtar maskinen uten ytterligere kostnader. Yrkesfagelever som fullfører 2 år, kan overta maskinen mot å betale tredje egenandel. Denne sendes ut i september, etter skoleslutt på Vg2. 
Datamaskinen blir utlevert med standard oppsett og programvare. Maskinen har 3 års utvidet garanti. Ved større reparasjoner vil du få utlevert en lånemaskin. Skolens IKT-tjenesten vil være behjelpelig dersom du får problemer med maskinen.   

Det er obligatorisk bruk av PC fra skolen, og det er ikke mulig å velge bort bruk av skole-PC for nye Vg1-elever. Dette er hjemlet i fylkestingssak 047/09 Avvikling av stipend/kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole.  

Elevavtale for PC og læremidler i skolen

Nordland fylkeskommune har en egen nettside for elektronisk avtalesignering og betaling, for elevPC- og læremiddelordning. Adressen til nettsiden er: https://www.nfk.no/elevavtale 
Foresatte til nye Vg1-elever høsten 2020 må inn på denne for signering og betaling. 

Nordland fylkeskommune vil sende ut informasjonsbrev om PC-ordning, gratis læremiddelordning og portalen for elektronisk signering og betaling i slutten av juli. Før skolestart vil vi sender ut SMS med brukernavn som skal benyttes i forbindelse med signering av kontrakt. SMS-en sendes til mobilnummeret som oppgis ved søking til skoleplass. Skjemaløsning for signering og betaling vil åpnes etter at SMS med brukernavn-Feide er sendt ut. 

Det er foresatte som skal logge seg inn og elektronisk signere på https://www.nfk.no/elevavtale . I løsningen kan man betale leie av elevPC. Det gis en rabatt på 400 kroner ved betaling i portalen.

De som ikke ønsker å betale i skjema ved signering, vil få faktura tilsendt en gang per skoleår.   

Utfyllende informasjon om signering av avtale og betaling ligger i portal som dere finner her: https://www.nfk.no/elevavtale

Elever som tidligere har benyttet seg av PC-ordningen
Disse elever skal sørge for at foresatte signerer avtalen "Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler". Også denne avtalen skal signeres i skjemaløsningen. 

Reglement (IKT, orden og utlån)

Reglement det refereres til i avtale fore elev-PC og læremidler :

Info om elevPC-modell

Årets elev-PC 2020 er en HP ProBook 440 G6 eller G7. Dette er en datamaskin som tilfredsstiller kravene for programvare som skal brukes i opplæringen. Datamaskinen kommer med sekk.

 

Spørsmål og svar om Elev-PC

PC i Skole spørsmål og svar

Om PC-ordninga

Hvor mye må hver elev betale i leie for datamaskinen?

Elevene må betale en årlig leie som tilsvarer minimums-beløpet som blir utbetalt i utstyrsstipend fra Statens lånekasse. Det minste utstyrsstipendet skoleåret 2020/2021 er 1 071 kroner.

Hva skjer med datamaskinen når eleven er ferdig etter 3 år?

Hvis eleven har betalt leien hvert år (3 ganger), får eleven maskinen til odel og eie.

Kan vg2 og vg3-elever benytte seg av utlånsordningen som vg1-elevene får?

Nei, det er kun Vg1-elever som kan benytte seg av ordningen. Elever som tar omvalg og allerede har benyttet seg av ordningen kan ikke gjøre det på nytt.
En elev kan kun benytte seg av ordningen en(1) gang!

Om datamaskinen

Hvilken datamaskin får elvene som starter på vg1 høsten 2020?

Årets elevmaskin for Vg1-elever er en HP ProBook G6 eller G7.

Kan elevene velge om de vi bruke privat datamaskin eller datamaskin fra skolen?

Nei, elevene som starter på Vg1 må bruke datamaskin fra skolen. SkolePC-ene er standardisert og satt opp med programvare som skal brukes i undervisningen.
Eleven har ansvar for, maskinen og skal bruke så lenge de er elev i videregående opplæring i Nordland.

Om programvare

Må jeg kjøpe programvare selv?

Du trenger ikke å kjøpe noe programvare. All programvaren som du trenger til skolebruk vil enten være gratis/fri eller frikjøpt av Nordland fylkeskommune.

Om dette nettstedet

 

Avtaleteksten er i pdf-format og derfor må du ha installert AcrobatReader eller en annen leser for dette formatet for å kunne lese avtaleteksten. AcrobatReader er gratis og du kan laste ned og installere den fra denne siden.

 

Bakgrunnen for PC-ordningen

22. april 2009 vedtok Fylkestinget saken Avvikling av stipend / kompensasjon for bruk av egen datamaskin i videregående skole. (PDF, 155 kB)

Vedtaket er som følgende:

 1. Nåværende stipend- /kompensasjonsordning avvikles. Ordninga erstattes med at Nordland fylkeskommune ved de videregående skolene eier datamaskinene, og der alle elevene/lærlingene betaler egenandel som tilsvarer den summen opplæringslova hjemler.
 2. Ny ordning innføres fullt ut for VG1 fra og med skoleåret 2009-2010. Det vil ikke være anledning for elevene å bruke egen, bærbar datamaskin, dog med følgende unntak:
  • I de tilfeller fylkeskommunale tjenestemenn har informert grunnskoleelever og/eller deres foresatte om at tidligere ordning videreføres, vil privat datamaskin kunne brukes, og det vil bli utbetalt stipend på kr. 4.000. Det må fremlegges faktura for kjøp av datamaskin i perioden 1. januar - 20. april 2009.
 3. Fylkesrådet får fullmakt til å godkjenne eventuelle alternative løsninger pga. praktiske og pedagogiske forhold, bl.a. utstyrsløsninger for utdanningsprogrammet medie- og kommunikasjon.
 4. Som hovedordning overtar den enkelte elev datamaskinen vederlagsfritt etter fullført videregående skole (tre år). De som slutter etter to år på yrkesfaglige utdanningsprogram, kan overta maskinen mot å betale egenandel for et tredje år.
 5. Fylkestinget tar til etterretning at fylkesrådet har bedt administrasjonen om å sette i gang en del praktisk arbeid for å forberede en eventuell omlegging av stipendordninga; så som informasjon til elever og foresatte, kvalitetssikring av forberedende tilta og samarbeid med andre fylkeskommuner om anbud.
   

Eldre fylkestingsvedtak om bruk av pc i videregåede skole:

Fylkestinget vedtok å delegere oppgaven med den konkrete ordninga for skoleåret 2007/2008 til Fylkesrådet.

På bakgrunn av erfaringen med  gjennomføring av vedtakene i denne saka skoleåret 2006/2007, er det foretatt en foreløpig evaluering som er bakgrunn for FT-sak 37 - 2007 Erfaring med innføring av obligatorisk bærbar datamaskin (PDF, 49 kB).

Fylkestinget i Nordland vedtok våren 2006  FT-sak 39 - 2006: Gjennomføring av kunnskapsløftets krav om digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i videregående opplæring.  (PDF, 56 kB)

Portal for signering og betaling for elev-PC og læremiddelordning finner du på https://www.nfk.no/elevavtale