Om prosessen

Tilbudsstruktur

Den politiske saksbehandlingen av tilbudsstrukturen

Framdriftsplan

September

Innspillsmøter med regionrådene og arbeidslivet:
Som et ledd i saksforberedelsene til denne saken har fylkeskommunens avdeling for utdanning og kompetanse arrangert innspillsmøter med regionråd og representanter fra nærings- og arbeidsliv. Formålet med dette har vært å presentere kunnskapsgrunnlaget og problemstillingene for denne saken, få innspill fra aktører som kjenner arbeidslivets behov for kompetanse og sikre en god involvering i denne viktige prosessen.

Det ble avholdt innspillsmøter med arbeidslivet i Lofoten (Svolvær 14.9.), Hålogaland (Narvik 15.9.), Helgeland (Mosjøen 17.9.) Vesterålen (Sortland 24.9.) og Salten (Bodø 25.9.). Invitasjon ble sendt til kommuner, regionråd, opplæringskontor, næringsforeninger, bransjeforeninger, klynger, kunnskapsparker, organisasjonene i arbeidslivet og offentlige og private virksomheter/ bedrifter/ institusjoner. Alle godkjente lærebedrifter ble også invitert.

Møtene hadde et felles program med innledninger fra avdeling for utdanning og kompetanse om kunnskapsgrunnlag, tilbudsstruktur og behandlingsprosess. Deltakerne jobbet deretter i grupper med å utarbeide innspill, samt deling i plenum. Disse innspillene er i størst mulig grad hensyntatt i arbeidet som er gjort i innspillsnotatet.

15. oktober

Den 15. oktober 2020 har fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar sendt ut sitt foreløpige forslag til endring i den framtidige fireårige tilbudsstrukturen i Nordland. Direktøren ønsker innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting.

Innspillsnotatet som er sendt ut den 15. oktober 2020, har svarfrist den 28. oktober 2020. Innspillsnotatet er sendt ut til følgende instanser:

• De 16 videregående skolene i Nordland. Skolene bes drøfte innspillene med sine plasstillitsvalgte.

• Elevorganisasjonen (EO)

• Ungdommenes fylkesråd

• Yrkesopplæringsnemnda (YON)

• Regionrådene

• Opplæringskontorene i Nordland

• Fylkesmannen i Nordland

• Fylkestillitsvalgte for Utdanning og kompetanse i Nordland

• Arbeidsgiverorganisasjonene NHO Nordland og KS Nordland

Når innspillene er kommet inn, vil de bli behandlet og bearbeidet før saken legges frem for fylkesrådet i starten av november 2020. Den ferdigstilte saken behandles i fylkestinget i desember 2020.

10. november

Saken om tilbudsstruktur behandles i fylkesrådet

7. - 10. desember

Fylkestinget behandler struktursaken