Storstormen 1893

Foto av moloen og Bodø havn med Rønvikfjellet i bakgrunnen. Vind og høye bølger. Datering: 1912-1920. Hentet fra Arkivet etter Salten Dampskipsselskap AIN.AS08142.0610 - Klikk for stort bildeFoto av moloen og Bodø havn med Rønvikfjellet i bakgrunnen. Vind og høye bølger. Datering: 1912-1920. Hentet fra Arkivet etter Salten Dampskipsselskap AIN.AS08142.0610

 

25. januar 1893 blåste det opp til storm i Lofoten og Vesterålen. Havet var fullt av fiskebåter under Lofotfisket. Hele 130 fiskere mistet livet under storstormen. Arkiv i Nordland besitter arkiv etter hjelpefondet som ble opprettet etter stormen.

 

En fiskeriberetning datert februar 1893. - Klikk for stort bilde

I Fiskeberetning fra Lendsmanden i Værø står det « Under redskabstrækning Onsdag 25de opstod pludselig orkanagtig Storm af V:N:V med Snekave, saa voldsomt at kun omkring 20 af de paa Verø stationerede Baade kom op førende Mørkets faldt paa medens 37 Baade ikke naaede Værø. Af disse er 10 Baade vendt tilbage forskjellige Være i Lofoten og man har gjennom faaet Kiendskab om, at 11 andre Baademansskaber er indkommen nogle til Helligvær, andre til forskjellige Lofotvær, hvorimot der ikke haves nogen Underetning om de 16 andre savnede Baade.

Senere ble åtte av båtene funnet, mens 8 båter med til sammen 37 fiskere hadde forlist.

 

En kvittering fra Hjelpefondet for forulykkede nordlandske fiskeres efterladte. - Klikk for stort bilde

For å avhjelpe nøden blant de etterlatte ble «Hjælpefondet for nordlandske Fiskeres Efterlatte» opprettet. Fattigvesenet var på tiden lite utbygd og førte til tap av rettigheter og var ofte forbundet med skam. Ulykken sørget for en stor mobilisering for å hjelpe enkene og de etterlatte barna.

 

Dokument vedrørende bruk av midler. - Klikk for stort bilde

«Har den Forulykkede efterladt trængende Enke med uforsørgede Børn, tildeles Familien et pengebeløb, der bestemmes efter Børnenes Antal og Alder, saaledes at der for hvert Barn beregnes et aarlig Underholdningsbilag, indtil det fylder sit 15de Aar»

«Trængende Enker uden Børn under 15 Aar tilstaaes, saalænge de forbliver ugifte, et vist aarligt Bidrag..»

«Forældre eller Søskende ., hvis Forsorg Afdøde var, tilstaaes et skjønnsmæssigt ansat Beløb en Gang for alle.»

Hjelpefondet hjalp altså ikke til kun med et engangsbeløp til enker og barn, men med langvarige bidrag for å avhjelpe den økonomiske situasjonen til de etterlatte. Et betydelig beløp av de innsamlede midlene til de etterlatte kom fra andre landsdeler og landsmenn bosatt i Amerika.