Nytt Digitalt Depot

Sikker lagring - Klikk for stort bilde

Fremtidens arkiv vil være elektroniske. Arkiv i Nordland tar dette på alvor og tilbyr fylkeskommunen og medlemmene i IKAN tjenester innenfor digitalt depot.

Elektroniske arkiv skal bevares på lik linje med øvrig arkivmateriale.

Arkivlovens §6 sier:

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

Arkivloven §10:

Riksarkivaren kan fastsetja at kommunale arkiv skal avleverast til Arkivverket eller annan institusjon, dersom dette er naudsynt for å tryggja arkivet eller når særlege omsyn tilseier dette.
Kostnadene ved avlevering skal dekkjast av det avleverande organet.

 

Elektroniske utfordringer

Elektroniske arkiv er typiske arkiv er et typisk eksempel på arkiv som krever spesielle hensyn. Bevaring av disse krever ressurser og kompetanse. Det vil være kostnadsbesparende og mer effektivt om kommunene samarbeider med oss om dette.

Utfordringen med elektroniske arkiv er både den raske teknologiske utviklingen med endringer i programmer og format, og usikkerhet om ulike lagringsmediums lagringsevne. Elektroniske arkiv er langt mer sårbare enn papirarkiv.

Elektroniske muligheter

Elektroniske arkiv gir oss også mange muligheter. Søkbarhet, sammenstilling og fremfinning er de viktigste. Informasjon skapt digitalt bør lagres digitalt. Papirarkiv har også sine fortrinn, men er papiret borte er ofte informasjonen i ett datasystem. En god strategi er å gjøre bevaringsvurderinger av alle system brukt. Å sikre at informasjon er tilgjengelig for fremtiden er hovedmålet for arkivloven. Arkiv i Nordland bistår dere i dette arbeidet.

Elektronisk arkivdepot

Vår depottjeneste er bygd opp i samarbeid med andre kommunale arkivinstitusjoner gjennom deltagelse i Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter (KDRS). Det er også utarbeidet en prosessmodell med rutiner som viser hva kommunen og hva vi har ansvar for.