Fravær

Trykk på overskriftene under for å lese mer om reglene og rutinene for fravær.

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Fraværsgrensen gjelder alle elever. De viktigste punktene for deg som elev er:  

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fager hovedregelen at du ikke får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Du må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Du skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.
 • Ifølge ordensreglementet til Nordland fylkeskommune blir det ført fravær dersom du kommer mer enn 15 minutter for sent til en time.
 • Dersom du ikke kan møte til undervisning har du plikt til å melde fra. 

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten. Fravær føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke omgjøres til dagsfravær.

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter Opplæringsloven er det ikke fravær. Dette gjelder:

 • Rådgivning på skolen 
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • Elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor, avdelingsleder, kontaktlærer eller andre ansatte

Eleven skal melde fra til skolen fra første fraværsdag derom han er forhindret fra å møte opp på skolen, dette gjelder både ved sykdom eller andre årsaker. Beskjeden skal gis som egenmelding i iSkole og som melding til de faglærerne en har den aktuelle dagen/dagene.

 Eleven må alltid informere skolen om planlagt fravær på forhånd.

Fravær over 10 prosent

Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av

 • helse- og velferdsgrunner (inkludert legetime, tannlegetime, time hos BUP/VOP, avtale med skolehelsetjeneseten eller lignende)
 • arbeid som tillitsvalgt (annet enn elevrådsarbeid)
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.

Velferdsgrunner omfatter ikke ferie. Velferdsgrunner vil bli behandlet individuelt.

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Unntaket kan hjelpe elever med særlige utfordringer å fullføre og få vurdering selv om de har mer enn 10 prosent fravær.

Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

En elev kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet i forkant. Varslet skal gis «uten ugrunna opphold». Det vil si at når det er fare for at eleven kan overskride fraværsgrensen, skal det varsles.

Mer om varsel og klagerett finner du under vurdering for læring og samarbeid med foresatte Lenkene må aktiveres

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet. Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog og BUP/VOP. Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, skal uansett fortløpende dokumenteres med egenmelding i iSkole. Dersom eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom, vil én erklæring som beskriver sykdomsbildets omfang i utgangspunktet være tilstrekkelig. Erklæringen må gjerne anslå hvor mye fravær en kan forvente, f. eks. antall dager i måneden en kan forvente at eleven er borte fra skolen på grunn av f. eks. migrene.

Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjon, og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon eller lignende.

For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.

Fraværsberegningen foretas med utgangspunkt i det fastsatte, planlagte årstimetallet i faget.

Skolen kan også gi elevene ekstra undervisning, for eksempel intensivopplæring, leksehjelp eller lignende. Slik ekstraopplæring vil være et tillegg til det fastsatte timetallet i faget og vil ikke spille inn på fraværsprosenten. Timeantallet, som grensen vurderes opp mot, skal være det samme for alle elevene på en skole. Et frivillig tilbud om ekstraopplæring i et fag vil altså ikke vil medføre at det totale timetallet i faget vil variere.

Konsekvensen av at a) læreren ikke har vurderingsgrunnlag, og at b) en elev har overskredet en fraværsgrense, er den samme. I begge tilfellene vil eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Det er likevel viktig å presisere at dette er to forskjellige ting.

a) Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i faget etter læreplanverket for K06. For at læreren skal kunne sette karakter, må eleven ha vist kompetanse i faget gjennom vurderingssituasjoner. Dersom læreren mangler vurderinger, vil en kunne tape karakteren i faget som en følge av dette.  

b) Dersom fraværet er oversteget 10% (15% i unntakstilfeller), vil dette alene kunne føre til tap av karakter, selv om eleven har vært på alle vurderingssituasjonene i faget.

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter.

Timetallet elevene har rett til opplæring i er fastsatt i fag- og timefordelingen. Det betyr at en elev som har stort udokumentert fravær i starten av skoleåret kan ha overtrådt fraværsgrensen for hele året, slik at han eller hun verken får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Skolen har rutiner for å forsøke å forebygge at dette skjer, men det er likevel viktig at elev og foresatte følger med på fraværsføringen og leser eventuelle varselbrev som kan bli sendt ut. Fraværsføring skjer i iSkole, og varselbrev sendes også ut i iSkole.  

Selv om du har mistet retten til halvårskarakter eller standpunktkarakter, har du fortsatt rett til å delta i opplæringen og få underveisvurdering i faget.

Elever som ikke får standpunktkarakter i et eller flere fag, på grunn av fraværsgrensen eller manglende vurderingsgrunnlag, må ta faget/-ene de mangler som privatist. Hvis de tar faget/-ene etter utløpet av normal tid, har de ikke rett på førstegangsvitnemål. For å ha rett på førstegangsvitnemål må eleven ha bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse på normal tid.

En kan ikke melde seg opp til privatisteksamen samme året som en er elev i faget.

I videregående skole må en søke om skoleplass hvert skoleår. I utgangspunktet må eleven ha bestått i alle fag på det aktuelle trinnet for å bli tatt inn på Vg2 og Vg3. Det vil si at en elev, som hovedregel, minst må ha karakteren 2 i alle fag for å kunne begynne på neste opplæringsår, og en konkurrerer seg inn til de ulike skolene i NFK.

I ordensreglementet for Nordland flykeskommune er det regulert når fravær i deler av en time skal regnes som forseintkomming og når fravær skal føres for en hel time. Det er fastsatt at det skal føres forseintkomming dersom en kommer inntil 15 minutter for seint, deretter føres timefravær. Både forseintkomming og udokumentert fravær har betydning for ordenskarakteren.

I utgangspunktet føres alt fravær på vitnemålet, også dokumentert fravær som er unntatt fraværsgrensen. I noen tilfeller kan man søke om at fravær ikke føres på kompetansebeviset eller vitnemålet. Dette gjelder dagsfravær og er begrenset til inntil 10 dager i løpet av et skoleår. Fraværet må, i slike tilfeller, kunne dokumenteres, og det gjelder i forbindelse med:

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt (utenfor skolen / annet enn elevrådsarbeid)
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå  

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset, må eleven legge fram legeattest som dokumentasjon så snart som mulig. Dette fraværet må også vare i mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dag som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. For elever med funksjonshemming eller kronisk sykdom forutsettes det at det er tilstrekkelig med ei generell sykemelding.

Tabellen under viser noen av forskjellene slik at vi unngår misforståelse:

 

Fraværsgrense

Føring av fravær på vitnemål

I enkeltfag, kan påvirke karakteren

Samlet for alle fag, ingen kopling til karakterer i fag

Unntak gjelder timer

Unntak gjelder for dager, ikke timer

Ingen begrensning for dager eller timer unntak kan benyttes

Unntak begrenses til 10 dager per skoleår

All dokumentert sykdom kan unntas fra første dag

Fravær på grunn av sykdom som ikke er kronisk kan først unntas etter minst tre dager

Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan unntas

Timefravær i forbindelse med behandling hos tannlege, BUP e.l. kan ikke unntas

Helsefravær må dokumenteres
med legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, alene eller i
kombinasjon med egenerklæring

Helsefravær må dokumenteres med legeerklæring

Du kan lese mer om fraværesgrensen hos Udir.