Opplæringsretten

Elever som går ut av ungdomskolen har rett til tre års heltidsopplæring. I løpet av disse tre årene får du videregående opplæring som kan gi studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Alle har rett til skoleplass på ett av de tre Vg1-kursene som er ført opp på søknaden. Hvilket kurs du får tilbud om det andre året, avhenger blant annet av karakterene dine. Elever som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring har rett til ett års påbygging til generelle studiekompetanse.

 

I videregående opplæring skiller vi mellom opplæring som legger mest vekt på teoretisk kunnskap, og opplæring som fører fram til et yrke eller gir yrkeskompetanse. Hvis du velger å satse på Studieforberedende, får du tilbud om tre år i skole og avslutter utdanningen med generell studiekompetanse. Du kan søke videre utdanning ved universitet og høyskoler etterpå. De fleste yrkesfaglige utdanninger som tar sikte på fag- eller svenneprøve organiseres gjennom to år i skole og to år i bedrift. Læretiden avsluttes med fagprøve som gir deg fagbrev.

I Nordland er regelen at ungdom som har tatt imot elev/læreplass og påbegynt utdanningen, har brukt ett år av retten hvis han/hun avbryter skolegangen/ opplæringen etter 1. november. Unge med ungdomsrett som avbryter skolegangen har lovfestet rett til oppfølging av Oppfølgingstjenesten (OT). 

Når en elev er tatt inn som fulltidselev, skal det tungtveiende grunner til for å få endret status til deltidselev. Enhver som søker plass som deltidselev, vil komme bak alle søkere om fulltids skoleplass. Dette gjelder uavhengig av hvor mange poeng søkeren har. 

Dersom du finner ut at opplæringsløpet du har valgt ikke passer, har du rett til å gjøre ett omvalg og få ett ekstra opplæringsår. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du begynte på.

Du må ha ungdomsrett for å kunne gjøre omvalg, og omvalg med utvidet rett kan bare gjøres en gang. Omvalg kan skje på alle trinn, men må skje mens du ennå har rett til videregående opplæring. Skal du kunne fullføre opplæringen innenfor den utvidede opplæringsretten, må omvalget gjøres på samme trinn som det trinnet du har fullført eller avbrutt.


Det vil for eksempel si at du kan gjøre omvalg ved å:

  • søke nytt Vg1 hvis du har avbrutt eller fullført Vg1
  • søke nytt Vg2 hvis du har avbrutt eller fullført Vg2
  • søke nytt Vg3 eller andre lærefag hvis du har avbrutt Vg3 før 1. november i skole eller opplæring i bedrift, men ikke hvis du har fullført opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve.

Den lovfestede retten til videregående opplæring må  lærebedrift må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Ved behov for utvidet rett til å fullføre en videregående opplæring som er påbegynt, må du søke om dette. Søknad om utvidet ungdomsrett blir ikke behandlet før du er i ditt siste år med ordinær tid, det vil si når 3. (eller 4. ved omvalg) år med rett brukes. Gjør du omvalg mens du har ungdomsrett, blir retten automatisk utvidet til fire år uten at du behøver å søke om det. Dersom du er i tvil om du har igjen rett eller må søke utvidet rett, logg deg inn og sjekk på NB! Lenke må aktiveres www.vigo.no

www.vigo.no og www.vilbli.no er viktige informasjonskanaler for alle som vil søke om inntak til videregående opplæring og om frister/rettigheter knyttet til inntak og søknadsprosesser.

Som elev har du (og dine foresatte dersom du er umyndig) full innsynsrett i alt skolen har registrert om deg.

Lenke må aktiviseres: iSkole gir foresatte og elever mulighet for innsyn via internett i det som gjelder fravær og karakterer og en del andre ting vedrørende den enkelte elev.

Etter at eleven har nådd myndighetsalderen, opphører informasjonsplikten overfor foreldre, og skolen har i utgangspunktet taushetsplikt om elevens personlige forhold overfor foreldrene.

Selv om dette er hovedregelen, kan det likevel være tilfeller der spesielle hensyn kan tale for å gi opplysninger om myndige elever til foreldre/foresatte. Dette kan f.eks være dersom eleven ikke anses å være i stand til å ivareta egen helse og at det anses som nødvendig å varsle foresatte for å avverge fare eller helserisiko.