Samarbeid med foresatte

Fram til elevene er 18 år skal skolen samarbeide med elevenes foresatte.

Foreldre og andre foresatte er av uvurderlig betydning når det gjelder å støtte og motivere egne barn og ungdommer i skolearbeidet og motvirke fravær. Følg med på skolens hjemmeside og andre digitale plattformer. Det blir også arrangert foreldremøter.


Foresatte har rett til innsyn i elevens skolegang i tillegg til karakteroppgjørene. Dette får du via datasystemet iSkole. Brukernavn og passord blir sendt hjem til elevene ved skolestart. Kontakt skolen dersom dette er blitt borte. Her finner du:

  • vurderinger fra hver enkelt faglærer eller henvisninger til hvor slike ellers kan ligge
  • henvisninger til fagsamtaler og faglige veiledninger underveis
  • halvårsvurderinger/standpunktkarakterer i form av karakterutskrifter (i slutten av første halvår/slutten av skoleåret)
  • informasjon om elevens fravær fra skolen
  • eventuelle merknader om orden og atferd – også eventuelle varsel om nedsatt ordens/adferdskarakter
  • varsel om fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag. Skolen benytter iSkole til å sende ut elektroniske varsler når eleven/foresatte har godtatt dette og oppgitt en e-postadresse som kan benyttes til formålet. Dette vil bli ivaretatt ved skolestart.

Eleven og foresatte til umyndige skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for å gi karakter.

Eleven og foreldrene skal også varsles skriftlig dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller atferd.

Varslet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven mulighet til å skaffe seg grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven mulighet til å forbedre karakteren i orden og atferd.

Forskrift til opplæringsloven sier: Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren.

Ved Bodø videregående skole gjennomfører vi foreldresamtaler i løpet av høsten både på Vg1 og på Vg2. Det er kontaktlærer som kaller inn og gjennomfører samtalene. På Vg3 er de aller fleste elevene blitt myndige, og det gjennomføres derfor ikke samtaler i Vg3.

Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom foresatte får mistanke om at ungdommen mistrives, opplever trakassering, mobbing eller andre problemer i skolemiljøet er det svært viktig at skolen kontaktes umiddelbart.