Byromseminar Nordland

Nordland fylkeskommune har siden 2010 inngått samarbeid med en vertskommune om gjennomføring av todagers byromseminar. Målet er å belyse aktuelle problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling i Nordland generelt, og med særlig fokus på regionsentrene Bodø, Narvik, Mosjøen, Sortland, Brønnøysund, Sandnessjøen, Fauske, Svolvær, Leknes og Mo i Rana.

Byromseminaret består av en dag med faginnlegg og diskusjon, etterfulgt av en workshop ledet av ekstern fagkompetanse. Valg av tema gjøres i nært samarbeid med vertskommunen, og knytter seg gjerne til aktuelle planprosesser eller planfaglige problemstillinger. En viktig del av konseptet som ligger bak byromseminaret er å jobbe med kommunesenteret som case og prøve ut metoder og verktøy for by- og stedsutvikling. 

Byromseminaret for 2019 skal avholdes i Svolvær 2. og 3. mai. 

Byromseminar Fauske 2018

Byromseminaret 2018 ble arrangert 17. - 18. oktober med temaet Det Gode Liv i Sentrum. Seminaret var organisert i samarbeid med Fauske kommune og Fauske næringsforum, og satte fokus på hva som skal til for å fylle tomme lokaler i sentrum med aktivitet, og gjøre det mer attraktivt for flere å bo i sentrum, Her finner du opptaket fra seminardagen. På workshopen dagen etter var ungdommens deltakelse satt i sentrum, både som tema og i praksis: Ung i Fremtidens Fauske. 

Byromseminar Leknes 2017 

I september 2017 arrangerte fylkeskommunen byromseminar sammen med Vestvågøy kommune. Temaet "Hva skal vi med sentrum?" var knyttet til den pågående diskusjonen om sentrumsgrenser, handelsetablering og utforming av Storgata gjennom sentrum av Leknes. Her finner du foredragene fra seminardagen 20. september. Dette året ble workshopen arrangert og ledet av Leva Urban Design. Nytt av året var at det ble gjennomført en spørreundersøkelse i forkant av seminaret som satte fokus på hvordan Leknesværinger selv opplever sentrum. Innleggene, spørreundersøkelsen og resultatene fra workshopen er redegjort for i seminarrapporten Byromseminaret 2017. (PDF, 13 MB)

Byromseminar Sandnessjøen 2016

I september 2016 ble byromseminaret gjennomført i samarbeid med Alstahaug kommune og Sentrum næringshage og koblet opp mot arbeidet med Regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Det ble også satt fokus på gode verktøy som sikrer inkludering og dialog i byutviklingen. Foredragene fra seminardagen 19. september ble strømmet direkte og tatt opp. For tredje år på rad bidro medarbeidere fra den danske arkitekt- og byutviklingsfirmaet Gehl i gjennomføringen av workshop og utforming av seminarrapporten Byen som regionsenter (PDF, 7 MB).

Byromseminar Mo i Rana 2015

I mars 2015 ble byromseminaret avviklet på Nordland Teater på Mo. Denne gangen samarbeidet fylkeskommunen med Rana kommune og Rana Utviklingsselskap om tematikken "Levende sentrum". Også dette året ble workshopen ledet av medarbeidere fra Gehl Architects. Seminardeltakerne ble blant annet introdusert til ulike verktøy i byutviklingsarbeidet. Et av disse var planlegging og gjennomføring av temporære bylivsprosjekter og medvirkningsprosesser (PDF, 10 MB). Resultatene fra de to dagene er sammenfattet i seminarrapporten  Levende sentrum - seminar og workshop Mo i Rana 18. - 19. mars 2015 (PDF, 22 MB)

Byromseminar Brønnøysund 2014

I mars 2014 arrangerte fylkeskommunen byromseminar i Brønnøysund i samarbeid med Brønnøy kommmune. Temaet var den pågående transformasjon og fortetting av byer og tettsteder i Nordland, og konsekvensene dette har for volum, byggehøyder, uterom og plassdannelser. Bakgrunnen for seminaret var nylig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel, og det pågående planleggingsarbeidet for nytt bygg for Brønnøysundregistrene i sentrum. Workshopen ble ledet av Gehl Architects som også utarbeidet seminarrapporten (PDF, 6 MB) "Transformasjon og fortetting". Gehl Architects presenterer her sin forståelse av bylivsfaktorer (PDF, 5 MB), samt to verktøy for analyse av byrom: Rosen (PDF, 38 kB) og 12 kvalitetskriterier (PDF, 25 kB).

Byromseminar Sortland 2013

I 2013 ble byromseminaret arrangert i samarbeid med Sortland kommune i forbindelse med deres arbeid med ny byplan for Sortland. Temaet for dette årets byromseminar var "Kystbyens møte med sjøen" og ble gjennomført som del av kommunens "midtveishøring" av byplanen. Workshopen ble ledet av Norconsult som også har utarbeidet seminarrapporten (PDF, 18 MB) "Kystbyens møte med sjøen".

Byromseminar Mosjøen 2012

I 2012 stod Mosjøen for tur med temaet "Hvem skal bygge byen?". Byromseminaret ble denne gangen planlagt og gjennomført i samarbeid med fylkeskommunen, Vefsn kommune og Mosjøen og omeng næringsforening (MON). Bakgrunnen for byromseminaret var en pågående områderegulering av Mosjøen sentrum. Workshopen ble ledet av IN'BY arkitektkontor, som også utarbeidet seminarrapporten (PDF, 4 MB).

Byromseminar Narvik 2011

I 2011 var temaet "Byer og tettsteder i endring" på byromseminaret i Narvik som ble arrangert i samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og det statlige nettverket "Forum for stedsutvikling". Bakgrunnen for seminaret var kommunens arbeid med kommunedelplan for sentrum og byens utvikling med tanke på flytting av E6 ut av sentrum. Workshopen var ledet av Norconsult ut fra metoden "Future City Game", og er oppsummert i seminarrapporten.

Byromseminar Bodø 2010

Det første byromseminaret "Hvordan forme gode byrom i Nordland?" ble arrangert i samarbeid med Bodø kommune i 2010. Fra kommunens side var det ønskelig at seminarrapporten (PDF, 6 MB) kunne legge grunnlaget for en formingsveileder for planlegging og utbyggingen av Bodø sentrum. Formveileder for byrom i Bodø sentrum ble endelig vedtatt i bystyret høsten 2012. Workshopen var ledet av Asplan Viak.