Arbeidslivets behov

Undersøkelser viser at det er stor etterspørsel etter arbeidstakere med fagutdanning.

Hele 6 av 10 bedrifter i Norge sliter idag med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, og flesteparten av disse bedriftene opererer innen yrkesfaglige studieretninger. Dette understrekes i stortingsmeldingen "Fagfolk for fremtiden", hvor det bl.a. trekkes frem at man ønsker "å gi arbeidslivet nok fagfolk" ved å "tilrettelegge for en utdanning med relevant kompetanse og praksisnær kunnskap" og at studentene kan gjennomføre studiene "under gode vilkår".

 

Her kan du lese mer om arbeidslivets behov innen våre  utdanningsprogrammer:

Elektro

Helse-, sosial og oppvekst

Maritime fag

Reiseliv


Elektro

Det er et stort behov for fagskoleingeniører innen elektro på det norske arbeidsmarkedet, og behovet forventes å øke i årene som kommer.

Ifølge NHOs kompetansebarometer i 2018 oppga 60 prosent av medlemsbedriftene til NHO at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Nær halvparten av bedriftene trenger dessuten flere ansatte med ingeniørkompetanse og utdanning i tekniske fag. Blant ingeniørfagene er det størst behov for elektroingeniører, byggingeniører, maskiningeniører og dataingeniører.

En utdannelse ved Nordland fagskole, Elektro gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet!

 

Helse-, sosial og oppvekst

Helse- og omsorgsektoren er den største offentlige sektoren, og behovet for kompetent arbeidskraft nå og for fremtiden er fremhevet i en rekke offentlige publikasjoner de siste årene.

I arbeidet med våre studenter ivaretar vi dagens og morgendagens behov for kompetanse i det brukernære arbeidet gjennom;

  • økt evne til omstilling og til å utvikle sin faglige praksis

  • kompetanse til å omstille seg til nye tekniske og organisatoriske løsninger

  • økt kunnskap og bevissthet om faglige problemstillinger, roller og samarbeid

  • kunnskap om lovverk og rettigheter

  • generell ferdighet til refleksjon over egen praksisutøvelse

  • prosjektarbeid som bidrar til fagutvikling i praksisfeltet

Studiemodellen sikrer også utviklingen av relasjonelle ferdigheter, utveksling av erfaring mellom yrkesutøvere fra flere tjenester og en sterkere teoretisk forankring av deres eksisterende praktiske erfaring og ferdigheter.

Studiene utformes i samarbeid med arbeidslivet.

 

Maritime fag

84% av bedriftene innenfor NHO Sjøfart melder at de vil ha behov for rekruttering av folk med fagskoleutdanning. Dette i følge rapporten NHOs Kompetansebarometer for 2018. Samme rapport viser at bedriftenes behov generelt sett har holdt seg ganske stabile over den siste treårsperioden.

 

Reiseliv

Reiselivet er en av verdens største næringer. Ifølge World Travel and Tourism Council er 1 av 10 jobber globalt knyttet til reiselivet og 1 av 5 nye jobber det siste tiåret har kommet i denne næringen. Verdens Turismeorganisasjon (UNWTO) spår at næringen vil vokse med 50 prosent innen 2030.

Næringen skaper idag arbeidsplasser i alle Norges kommuner. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste ti årene. Leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, uttalte i 2018 at: «Klarer vi å ta en god bit av den internasjonale turistveksten kan vi bli en enda større jobbskaper – og det trenger Norge». Norsk reiseliv står med andre ord ovenfor viktige valg og nødvendige endringer dersom vi skal være med i den globale konkurransen.

Den viktigste suksessfaktoren for å lykkes i dette arbeidet er kompetente og velkvalifiserte medarbeidere - med godt vertskap og minneverdige opplevelser i ryggsøylen. NHOs kompetansebaromenter for 2018 synliggjør det tiltakende behovet kvalifiserte medarbeidere. Flere service- og opplevelsesbaserte næringer melder nå om et sterkt behov for medarbeidere med fagskoleutdanning:

  • NHO Mat og Drikke                      54%

  • NHO Service og handel                46%

  • NHO Reiseliv                                43%

Ved å ta reiselivsutdanning på Nordland fagskole, stiller man langt frem i køen når fremtidens ansettelser gjøres. Reiselivfagskolen utdanner velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiselivs- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt. Kandidater som skal serve fremtidens reiseliv.

 

Ledige stillinger i Nordland som krever fagskoleutdanning

 

Ledige stillinger i Norge som krever fagskoleutdanning