Studentvelferd

Studentvelferd er en del av studentenes læringsmiljø, og det er skolen som har det overordnede ansvaret for dette.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning sier følgende:

§ 14.Studentorgan og studentrepresentasjon

Studentene ved en fagskole kan opprette studentorgan som skal ivareta deres interesser og fremme deres synspunkter. Studenter ved den enkelte avdeling ved en fagskole kan opprette studentorganer på tilsvarende måte.

Styret skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.

Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene.

Studenter skal være representert i alle kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet ved en fagskole.

 

Nordland fagskole vil jobbe for at våre studenter skal få mulighet for medlemskap i en studentsamskipnad.

Hver klasse skal ha en tillitsvalgt som er bindeleddet mellom studentene og skolen, og det er to studentrepresentant i styret for Nordland fagskole.

Vi oppfordrer våre studenter til å være aktive i studentorganisasjoner/studentarbeid både lokalt og nasjonalt. Det er i dag en nasjonal organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Du kan lese mer om ONF her.