Helse, aldring og aktiv omsorg (årsenhet over to år, 60 studiepoeng)

Klikk for stort bilde

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir studentene grunnleggende kompetanse i å veilede til hverdagsmestring og aktiv problemløsning, arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre.

Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre. Dette med vekt på individuelle behov og den eldres nærmeste relasjoner, samt det sosiale og fysiske nærmiljø. Studiet gir kompetanse i å veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan arbeide helsefremmende og bidrar til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelser, samt å planlegge, organisere og iverksette pleie- og omsorgstiltak. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Studiet består av følgende emner:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene
  2. Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
  3. Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

I tillegg er det veiledet praksis/prosjekt på 300 timer.