Nordområdene

Nord-Norges Europakontor har etablert seg som en svært aktiv aktør i nordområdedebatten i Brussel, med det klare budskap om at regionale interesser må ivaretas. Samtidig må EU benytte seg av den kompetansen og de ressursene som eksisterer i nord, når man utvikler strategi for regionen videre.

Fra å ha hatt en relativt ensidig debatt hvor størstedelen av diskusjonen omhandlet vern og miljøaspekter, har man gjennom flere års arbeid klart å få snudd fokus mot de samfunn og den kompetansen som eksisterer i Nordområdene. Mantraet ’bærekraftig utvikling’ har blitt sentralt.

Opplyse beslutningstagere

Nordområdene (også omtalt som Arktis eller the High North) har både blitt satt på den økonomiske og utenrikspolitiske agendaen hos et mangfold av interesserte aktører, deriblant EU. Derfor utvikler EU sin egen nordområdepolitikk. EU definerer alt nord for polarsirkelen som Arktis, som betyr at det meste av Nord-Norge ligger i Arktis. 

Nord-Norges Europakontor følger tett denne utviklingen for at denne strategien ikke skal stride mot landsdelens interesser. For våre eiere (fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark) er det svært viktig at det er stor aktivitet i Nord-Norge. Når enkelte uttaler at de ønsker å verne hele Arktis, er vi raskt på ballen for å opplyse om at det er svært ulike forhold i Nordområdene. At hele norskekysten er isfri hele året rundt, er ikke en selvfølge at politikere i EU er klar over. Vi jobber hele tiden for at beslutningstagerne er mest mulig opplyst om vår region, når de skal ta beslutninger som angår oss.

Vi forteller EU gjennom seminarer og er direkte kontakt med saksbehandlere og politikere med blant annet følgende:

  • Viktigheten av regional utvikling
  • Forteller om forholdene i vår landsdel
  • Framhever landsdelens kunnskap om Nordområdene
  • Promoterer Barentssamarbeidet
  • Poengterer de enorme klimaforskjellene i Nordområdene
  • Det bor rundt 4 millioner mennesker i Arktis, Nord-Norge utgjør 500.000 av disse.
  • 10 prosent av alle menneskene i Arktis er urfolk
  • At et av verdens mest fiskerike områder befinner seg i Nordområdene.
  • Nordområdene inneholder alle typer naturressurser og store uutnyttede potensialer for fornybar energi.

Et konkret eksempel er innspillet til EUs kommuniké fra 2012. Da valgte Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune å gå sammen om en uttalelse med synspunkter og innspill. Denne ble lansert ved et seminar i Brussel 29.november 2012, og deretter distribuert til relevante aktører både i Norge og EU.

Et annet eksempel er hvordan kontoret utnytter relevante arrangement til å profilere Nord-Norge, ved å få inn relevante innleggsholdere og paneldeltakere. Under Arctic Stakeholder Conference høsten 2018, hvor kontoret spilte inn Tonje Nermark fra Mo industripark AS som innleggsholder. som kom med konkrete eksempler på  sirkulærøkonomi og bærekraftig industri i Arktis, og hvorfor man må opprettholde og videreutvikle Arktis. 

Dette har ført til økt interesse fra EU-politikere, møter med relevante aktører, og generelt at Nord-Norges Europakontor har etablert seg som en aktiv deltaker i debatten om Arktis. Dette er en rolle kontoret tar på alvor, og følger opp i sitt arbeid.

EUs 'Arctic Policy' samt tidligere kommunikeer og relevante dokumenter finnes her.

Norges regjering har også vedtatt en Nordområdestrategi, som du finner her.

Økt internasjonal interesse

Utviklingen i Nordområdene innebefatter et mangfold av politikkområder, med energi, fiskeri, miljø- og klima, forskning, regional- og sikkerhetspolitikk som de mest aktuelle. Norge har i de seneste årene poengtert at Nordområdene er et utenrikspolitisk satsningsområde, samtidig som det er en region av økende innenrikspolitisk betydning.

I Russland har man for eksempel definert at Arktis har høyeste strategiske betydning for russiske økonomiske og politiske interesser.

Canada bruker Arktis aktivt for å bygge nasjonal identitet, samtidig som man ønsker å videreutvikle både skipsfart og petroleumsaktivitet i regionen. Også Washington DC fatter en interesse for potensialet i de nordlige delene av Alaska. I tillegg har relevansen til Arktisk Råd økt de seneste årene, noe som har kuliminert i arbeidet med flere samarbeidsavtaler for blant annet sjøsikkerhet og oljevernberedskap for regionen.