Nordisk Atlantsamarbeid – NORA

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) er en mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd, og er et regionalt politisk samarbeidsprogram.

NORA-regionen består av Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge (ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i sør). NORA-land er forbundet med geografisk plassering, felles kjennetegn, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd.

NORA skal bidra til å styrke samarbeidet i regionen for å gjøre Nord-Atlanteren til et kraftig Norden, preget av en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling. Dette gjøres ved å styrke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene.

NORA ønsker å a) støtte prosjekter, b) bidra til å sette den Nordiske agendaen og c) bygge nettverk og samarbeid i regionen.

NORA kan samfinansiere prosjekter, men også støtte selvstendige prosjekter i regionen. Totalt har NORA ca. 6 millioner kroner til prosjekter pr år. Max støtte er 500 000 kr pr år i 3 år, og inntil 50% av totalkostnadene. NORA støtter ikke ren forskning, og partnerskapet må ha partnere fra minst to NORA-land.

Det er to søknadsrunder i året, ca. 1. mars og 1. oktober. Guide til søknad finner du her. https://nora.fo/guide-til-projektstotte?_l=no

For mer informasjon:
http://nora.fo

nora@nora.fo