Northern Sparseley Populated Areas (NSPA)

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. 

Den europeiske dimensjonen er viktig i Nordlands fylkeskommunes internasjonale arbeid. Sentralt i arbeidet står samarbeid med regionale partnere i Europa, målrettet innsats for å påvirke politiske prosesser innen EU med betydning for Nordland og deltakelse i Interreg og EU/EØS-programmer, blant annet ved hjelp av Nord-Norges Europakontor.

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander. Denne delen av Europa er også spesielt påvirket av globalisering, energiforsyning, klimaendringer og demografisk endring. Regionen har en befolkningstetthet på bare 4,9 innbyggere per kvadratkilometer, et tall som er unikt innad i den europeiske union. NSPA er stadig i dialog med EU-kommisjonen, og bidrar gjennom sitt arbeid til den pågående debatt og EUs fremtidige regionalpolitikk, særlig den Arktiske politikken.


Nettverkets målsetning er å synliggjøre, og etablere forståelse i EU for, utviklingsmuligheter og utfordringer som er karakteristiske for Europas nordligste regioner. Ved å sikre at EU tilrettelegger for videre utvikling i regionen, ønsker NSPA å yte merverdi for hele Europa. NSPA har en rolle i Arctic Stakholders forum.

S3 (Smart spesialiseringsplatteformen) har vært et av hovedtemaene for de siste årlige NSPA-forumene i 2017 og 2018. S3-plattformen har følgende  NSPA-prioriteringer:

 • Industrier innen bioøkonomi og sirkulærøkonomi (med utgangspunkt i skog, jordbruk og marine ressurser) – som de mest fremtredende sektorene i NSPA.
 • Turisme: Felles produktutvikling, bedret pakketering for kundene og bedre grensekryssende samarbeid.
 • IKT: Digitalisering, inkludert helse, velferd og alderdom, robotisering og automatisering. 
 • Energiindustrien: I hovedsak fornybare energikilder (bioenergi, vannkraft, vindkraft, tidevannskraft, overskudd-/avfallsvarme) og energiteknologi.
 • Gruvedrift, mineraler og kjemikalier: Forskning og investeringer i hele verdikjeden for å gjøre den mer miljømessig bærekraftig, inkludert forvaltning av vann fra minene.
 • Service- og leverandørindustrien, inkludert underleverandører som lever varer og tjenester til nøkkelindustrier i regionen.
 • Maskinteknologi- og industri
 • Søk og redning og beredskap, inklusive kommersiell utvikling, forskning og innovasjon innen jordobservasjon.
 • Kreative industrier
 • Arktisk testmiljø (teknologirelatert)

NSPA fikk i 2016 utarbeidet en OECD analyse for NSPA-området, hvor disse anbefalingene i rapporten kan poengteres:

 

 • At en måtte diversifisere våre industrier, fra fokus på utvinning, til service / tjenester.
 • Et skifte til mer bærekraftige / verdiskapende industrier
 • Kunnskapsgapet: gjøre tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet mer tilpasset, spesielt ved å få yngre mennesker til regionen, samt å holde på utdannede folk fra området.
 • Tilgang på / mangel på kapital, gjennom utvikling av investeringsinstrumenter sammen med den Europeiske Investeringsbanken.
 • Bygge en kritisk masse mht. for FOU-samarbeid i NSPA-området
 • Tilpasning / skadebegrensning mht. klimaendringer i Arktis.
 • Synlighet / strategisk markedsføring overfor investorer, EU, nasjonalt politisk nivå, turister og andre arktiske og ‘’fjerntliggende’’ områder.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll representerer Nordland i NSPA. Brusselkontorene har hovedansvaret for arbeidet til NSPA i samarbeid med fylkeskommuner/regioner.

Mer info får du på NSPAs nettside.