Om Nordland

 

Reine et lite fiskevær i Lofoten - Klikk for stort bilde Strammer Zsaklin        

Nordland fylkeskommunes mål er at Nordland skal være den beste regionen i Norge å vokse opp, jobbe, og leve i. Vi tilbyr viktige tjenester til innbyggerne i regionen, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov. I tillegg tilpasser vi vår politikk til FNs bærekraftsmål, slik at vi kan bygge et grønnere og smartere Nordland. Du kan lese mer om våre ansvarsområder her:

Nordland, en rik region

Fiske på en båt - Klikk for stort bilde Hans Erik Elmholdt      

 • Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad 2024
 • 10% av Norges elektrisitet blir produsert i Nordland (15 Twh)
 • Nordland er den nest største produsenten av vannkraft blant fylkene i Norge
 • Nordland er Norges største fiskeoppdretts fylke, og 65% av eksportene fra Nord-Norge kommer fra Nordland
 • Nordland er det fjerde største av Norges 11 fylker i areal, etter Troms og Finnmark, Innlandet, og Trøndelag
 • Det bor 241,235 mennesker i Nordland. Bodø, vår fylkeshovedstad, er hjem til 52,357 nordlendinger
 • Nordlandsbunaden er kåret til den vakreste versjonen av den norske bunaden
 • Nordland har en rik kystkultur som går tilbake minst 10 000 år, og er hjemsted til Norges nasjonalfjell, Stetind, fastlands Norges nest største isbre, Svartisen, og en av de sterkeste malstrømmene i verden; Saltstraumen
 • Fylkesblomsten i Nordland er Rødsildre (Saxifraga oppositifolia)
 

Det politiske systemet

Politikere stemmegivning i fylkestinget - Klikk for stort bilde Thor-Wiggo Skille  

Nordland fylkeskommune er en parlamentarisk styrt organisasjon. Det betyr at fylkeskommunen har tre politiske beslutningsnivå: Fylkestinget, fylkesrådet og den enkelte fylkesråd. Fylkestinget bestemmer omfang av delegering av myndighet og ansvar til fylkesrådet.

Fylkestinget

Fylkestinget har 45 representanter og møtes 5 ganger i året. Fylkestinget velger fylkesrådet ("fylkesregjeringen" ) som utgjør fylkeskommunens utøvende politiske ledelse. Fylkesrådet står ansvarlig overfor og er avhengig av fylkestingets tillit. Fylkesrådet kan bli kastet hvis et mistillitsforslag i fylkestinget får flertall eller rådet selv stiller kabinettspørsmål og får fylkestingets flertall mot seg.

Dagens fylkesråd utgår fra fylkestingets flertall og har støtte fra fire samarbeidende partier i fylkestinget - Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Fylkesrådet

Fylkesrådsleder:

Tomas Norvoll (Arbeiderpartiet)

Fylkesråd for finans/Fylkesrådets nestleder:

Svein Eggesvik (Senterpartiet)

Fylkesråd for utdanning og kompetanse:

Hild-Marit Olsen (Arbeiderpartiet)

Fylkesråd for plan og næring:

Linda Helén Haukland (Kristelig Folkeparti)

Fylkesråd for transport og infrastruktur:

Bent-Joacim Bentzen (Senterpartiet)

Fylkesråd for kultur, klima, og folkehelse:

Kirsti Saxi (Sosialistisk Venstreparti)

Fylkesordfører:

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Senterpartiet)

Fylkesrådet har 6 medlemmer: Fylkesrådet er øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon innenfor de rammer fylkestinget fastsetter, med ansvar for saksforberedelse og iverksetting av vedtak. Hvem som for tiden innehar de forskjellige posisjonene kan du se under menypunktet til fylkesrådet. Rådet har normalt beslutningsmøte hver uke.

Fylkesordføreren

Fylkesordføreren i Nordland har fått en endret rolle som følge av den nye styringsformen. Fylkesordføreren har primært interne oppgaver og skal tilrettelegge fylkestingets møter, fordele saker til komitéene, være møteleder og ivareta de folkevalgtes arbeidsvilkår. Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon avgrenset til formelt å være fylkeskommunens rettslige representant. Fylkesordføreren har ansvar for å ta initiativ og lede forhandlinger mellom partiene i fylkestinget når nytt fylkesråd skal dannes.

Alle fylkestingssakene som omhandler parlamentarismen i Nordland er samlet i en publikasjon: Hefte om parlamentarismen.

Den daglige driften av Nordland faller under fylkesrådet, som på vegne av fylkestinget forvalter følgende områder:

 

Videregående opplæring

 

Læring saging av tre - Klikk for stort bilde Fredrik Holmin        

Fylkeskommunen har ansvar for all videregående opplæring i Nordland. Dette inkluderer 16 skoler, 9 200 lever, 3 000 lærlinger, og 170 fagskoleelever. Nordland er også involvert i ulike internasjonale utvekslingsprogrammer. Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for om lag 40% av totalbudsjettet.

 

Tannhelse

Tannlege stol - Klikk for stort bilde Susanne Forsland       

Tannhelsetjenesten i Nordland er delt inn i 17 klinikkområder med 43 allmenn- og biklinikker, 1 fengselsklinikk, 4 sykehusklinikker og 5 spesialistklinikker. Det er tilsammen 250 ansatte som leverer tannhelsetjenester til innbyggerne i Nordland.

Spesialist klinikkene er i Sandnessjøen, Mo i Rana, Bodø, Sortland og Narvik. På alle disse klinikkene finner du tannlegespesialist innen kjeveortopedi (tannregulering)

I Bodø jobber i tillegg tannlegespesialist innen periodonti (tannkjøttsykdom) og endodonti (rotfylling), og i Sandnessjøen jobber det også tannlegespesialist i endodonti. I nesten hver eneste nordlandskommune er det en fylkeskommunal tannklinikk, og tannhelsetjenesten er dermed den mest desentraliserte tjenesten i fylkeskommunen

Tannhelsetjenesten ledes av fylkestannhelsedirektøren.

 

Folkehelse

Syklister foran fjell - Klikk for stort bilde Inge Ove Tysnes        

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkeskommunen jobber mot målet at alle innbyggere i Nordland kan være fysisk aktive ut fra deres personlige behov og omstendigheter. Moderne livsstil utgjør den største dagens utfordring og god folkehelse, og som sådan kan en helsefremmede og sykdomsforebyggende plan redusere risikoen for sykdommer som type 2-diabetes, hjertesykdom og kreft. Vi driver forebyggende folkehelseordninger rettet mot hele befolkningen, med spesielt søkelys på barn og unge.

 

Kultur

Historisk reenactor som ror forbi Kjerringøy - Klikk for stort bilde www.nordnorge.com       

Kultur er viktig for folks velvære og utvikling. Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst. Målet vårt er at kulturopplevelser skal være tilgjengelige for alle innbyggere i Nordland.

Ulike seksjoner jobber for å fremme scenekunst og kulturarv, inkludert arkeologi, og vi har et spesielt søkelys på å fremme kultur for barn og unge. Fylkeskommunen driver FylkesbibliotekRegionalt arkiv og Nordland kunst- og filmfagskole, som er det eneste offentlige yrkeshøgskolen i Norge som tilbyr toårig kurs i kunst og film. Videre gir vi støtte til forskjellige arrangement og kulturinstitusjoner, som museer, festivaler og lokal kulturutvikling. 

Nordland har et vell av historie, noe som gjenspeiles godt av de mange museene i regionen. Enten det er å fordype seg i et vikinghus på Lofotr vikingmuseum, utforske en godt bevart bebyggelse fra 1800-tallet ved Kjerringøy handelsted, eller å reise gjennom livet til den nobelprisvinnende forfatteren Knut Hamsun ved Hamsunsenteret på Hamarøy, har Nordland mye å by på.

I tillegg har det internasjonale prosjektet Skulpturlandskap Nordland sørget for utendørsskulpturer i 36 kommuner, laget av kunstnere fra 20 land.

 

Transport, veier, og infrastruktur

Biler som går fra ferge i vinter - Klikk for stort bilde Susanne Forsland      

 • 440 busser i bruk
 • 7000 bussholdeplasser
 • 4,100 km fylkesvei
 • 19 ekspressbåtforbindelser og 23 fergeforbindelser
 • 52 veitunneler
 • 990 broer
 • 125km gang- og sykkelstier

 

Fylkeskommunen har ansvar for bygging og vedlikehold av fylkesveier og for forvaltningen av offentlig buss- og båttjenester.

Dette inkluderer skolebusser og blant annet transporttjenester for funksjonshemmede. 

Du kan organisere reiser over hele fylket med reiseplanleggeren vår. 

 

 

 

Miljø, planlegging, og regional utvikling

 

Nordland fylkeskommune er regional planmyndighet og har utarbeidet en rekke regionale planer som legger viktige føringer for utviklingen av Nordlandssamfunnet.

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser, i tråd med FNs bærekraftsmål. Et rent, sunt miljø som fremmer og letter bærekraftig utvikling, er arven som skal overlates til fremtidige generasjoner. Som en del av dette tar vi sikte på å utvikle mer bærekraftig energi fra fornybare kilder. 

For å oppnå dette har flere tematiske regionale planer blitt godkjent de siste årene, som Regional Plan om Vindkraft i Nordland og den Regional Plan om Klimautfordringene i Nordland. Kommuner, frivillige, foreninger, frivillige organisasjoner og bedrifter kan søke om tilskudd til miljøinnsats fra fylkestinget.

 

 

Virksomhet, handel, og innovasjon

Mann som inspiserer laks i kommersiell fiskedam - Klikk for stort bilde Thor-Wiggo Skille       

Blant norske fylker er Nordland en av de største eksportørene av råvarer, industrivarer, energi, og fiskeprodukter. Nordland fylkeskommune bidrar til utvikling av lokale samfunn og næringsliv i fylket. Vi koordinerer felles innsats for å utvikle verdifulle og spennende jobber for innbyggerne i Nordland.

 • 65% av eksporten fra Nord-Norge kommer fra Nordland
 • 10% av verdens oppdrettslaks kommer fra Nordland, med 70% av den norske fiskeflåtens totale fangst
 • Helgeland, sør i Nordland, har den nest største industriklyngen i Norge
 • Nordland er et av to fylker i Norge med den høyeste produksjonen av vannkraft

Vi ønsker å skape et kraftig fylke med økende befolkning, en bærekraftig økonomisk vekst, sterk sysselsetting og robust velferd. For å bidra til utvikling av næringslivet i fylket, fokuserer vi spesielt på å styrke FoU, innovasjon, entreprenørskap og infrastruktur.Internasjonalt samarbeid

Tomas Norvoll snakker med Che Jun i Zhejiang-provinsen, Kina - Klikk for stort bilde Thor-Wiggo Skille         

Globalisering påvirker oss på alle nivå; nasjonalt, regionalt og lokalt, og som sådan gir det nye muligheter og utfordringer. Nordland fylkeskommune er en aktiv deltaker på den internasjonale arenaen, og bruker økende internasjonalisering som et verktøy for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Nordland fylkeskommune deltar i internasjonale relasjoner på flere måter: gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner, bilaterale avtaler med andre regioner, samt nasjonale nettverk som skaper en felles plattform for internasjonalt arbeid. Vi er også en av to eiere av Nord-Norges Europakontor i Brussel, som arbeider for å fremme Nord-Norges interesser i EU, og vi er en av to eiere av det norske barentssekretariatet.

Fylkesrådets internasjonale kontor har ansvar for å samordne det internasjonale arbeidet i Nordland fylkeskommune. 

Her er noen eksempler på regionale og internasjonale prosjekter som fylkeskommunen er involvert i: