Fylkesrådsleders kontor - oppgaver, strategi og samhandling

Fylkesrådsleders kontor er underlagt fylkesrådsleder og ledes av leder for strategi og samhandling. Fylkesrådsleder har ansvar for felles, overordnede politikkområder og fylkesrådsleders kontor vil ha et tilsvarende ansvar for tverrfaglig samordning og porteføljestyring av felles prosesser og større prosjekter.

Fylkesrådsleders kontor omfatter drift av fylkesrådet, samt fylkesrådets politiske sekretariat som bistår fylkesrådsleder i å samordne rådets arbeid og samhandlingen med fylkestingets organisasjon. Kontoret har også en sekretariatsfunksjon for direktørgruppen. Fylkesadvokaten og internasjonalt kontor inngår også i fylkesrådsleders kontor,

Fylkesrådsleders kontor skal sikre bedre samordning på tvers i en parlamentarisk styrt organisasjon gjennom å gi kontoret formelt ansvar for samordning og gjennom å bygge opp tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for tverrsektorielt utviklingsarbeid. Fylkesrådsleders kontor skal bidra til å legge til rette for utvikling av en samhandlingskultur på tvers av rådsområdene. Kontoret skal tilrettelegge for strategisk samarbeid, og har en særlig rolle som tilrettelegger, pådriver og samordner.

Misjon

Kontoret  skal arbeide for faglig integritet og politisk handlingsrom, samt bidra til god samhandling mellom politikk og administrasjon.

Oppgaver

Fylkesrådsleders kontor skal sikre gode prosesser, tverrfaglig samhandling og ha et koordinerende ansvar. Kontoret skal veilede og lede sentrale prosesser for porteføljestyring og prosjektarenaer. Med regionreformen har fylkeskommunen fått et utvidet oppdrag knyttet til samfunnsutvikling, og det blir sentralt å koordinere samhandlingen mellom Nordland fylkeskommune og regional stat. For å samordne og koordinere fylkeskommunens politikk og legge til rette for positiv utvikling i hele fylket skal vi utvikle regionvekstavtaler.

Fylkesrådsleders kontor skal arbeide med saksgangen inn mot fylkesrådet og fylkestinget.

Følgende ansvarsområder ligger under fylkesrådsleders kontor:

  • Politisk støtte/sekretariat
  • Tverrfaglig samordning
  • Samfunnsutvikling - strategi
  • Internasjonalt/regionalt samarbeid og nordområdene
  • Eierskap
  • Fylkesadvokaten
  • Bring oss i front

Vil du lese mer om fylkesrådsleders kontor, kan du lese mer her.(lenke) (PDF, 923 kB)