Vedlikehold

Eiendomsseksjonen hovedansvaret for ytre og indre vedlikehold av fylkeskommunens bygningsmasse. Vedlikehold omfatter planlagte arbeider som er nødvendige for å opprettholde bygningen og de tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå og dermed gjøre det mulig å bruke bygget til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Utskiftninger av bygningsdeler med kortere levetid enn resten av bygningen blir
også definert som vedlikehold.

Vedlikeholdsansvaret er knyttet til Nordland
fylkeskommunes totale eiendomsmasse bestående av skolebygg, eide tannklinikker, kulturbygg, administrasjonsbygg og gjennomgangsboliger.

Vedlikehold gjennomføres etter innmeldte behov samlet i egne vedlikeholdsplaner. Oppgavene innen vedlikehold er eksempelvis: fornyelse av golvbelegg, maling/oppussing av rom, oppmerking, renovering og fornyelser av tekniske anlegg, skifte av dører og vinduer, oppussing, mindre fasadearbeider og småreparasjoner av asfalt og utendørsanlegg.

Andre oppgaver ansvarsoppgaver er knyttet til innhente vedlikeholdsdata, tilstandskartlegging, vedlikeholdsplanlegging og ettersyn.