Fylkestinget

Hvordan fylkesting velges og settes sammen reguleres av Kommuneloven.

Fylkesting

Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Fylkestingets sammensetting

Fylkestingets medlemmer velges av alle innbyggere som har rett til å stemme. Stemmeretten reguleres etter valgloven  Valget gjelder for fire år. Antall innbyggere i fylket avgjør hvor mange representanter som skal velges til fylketinget. Dette skal være et oddetall (ulike tall)

  • færre enn 150 000 innbygger, minst 19 representanter
  • over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27 representanter
  • over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35 representanter
  • over 300 000 innbyggere, minst 43 representanter

Nordland fylke har ca 245 000 innbyggere, og antall fylkestingsrepresentanter skal være minimum 35.

Fylkestinget velger selv  fylkesordfører og varaordfører blant sine medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Krav om fritak må fremsettes før valget foretas.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_1

Kontrollutvalget  Fylkesrevisjon Fylkestingets gruppeledere