3. Interpellasjon fra May Valle, V - Nord-Norgebanen


Les dokumentene tilhørende saken
 

 

Regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF presenterte fredag 24. mars 2017 nyheten om at de ønsker å utrede jernbane mellom Fauske ogTromsø. Dette blir tatt inn i NTP 2018 – 2029 der de vil be Jernbanedirektoratet utarbeide oppdatert kostnadsanslag samt samfunnsøkonomisk analyse for en slik utbygging.

Dette er et særdeles viktig og nødvendig skritt i retning av å få realisert ny jernbane i nord.

Vi er alle kjent med utfordringene med godstransport på E6 med bakgrunn i forventet økning i eksport fra sjømatnæringen. I et framtidsperspektiv er det også forventet at miljøkrav vil  kunne få betydning for eksportnæringen dersom det ikke settes i verk tiltak som gir grønnere transport.

I siste utredning fra 1992 ble det regnet på delstrekningene Fauske –Narvik og Narvik – Tromsø. Tromsø kommune nedsatte for snart 1 år siden et eget jernbaneutvalg for planlegging og forberedende arbeid for jernbane. De ser imidlertid bare på traseen som gjelder Troms fylke.

Det er viktig at Nordland iverksetter tilsvarende forarbeid og innleder samarbeid med Troms for på best mulig måte å bidra til informasjon om jernbaneplanen og øke kunnskapen om konsekvenser mm.

SPØRSMÅL:

  1. Foreligger det planer om jernbaneutvalg i Nordland?
  2. Hvordan ser fylkesrådet for seg at Nordland fylke kan bidra til utredningen?
  3. Hvordan skal arbeidet organiseres?
  4. Samtidig utbygging av vei og bane gir store besparelser på prosjekter sør i landet. Ser fylkesrådet at dette kan være et moment som kan påvirke planlagte veiprosjekt?
  5. Hvordan påvirker dette RTP?

 

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer

Fylkesrådet har registret mange interessante lekkasjer fra den kommende nasjonale transportplanen, blant annet utredning av bane i nord. Det vil være bra om vi kan få en utredning av mulighetene og kostnadene ved en utbygging. Kun da kan vi få en realistisk debatt om jernbane i nord. Når det er sagt, vil jeg også påpeke at regjeringspartiene og samarbeids- partiene så langt bare lekker fra enkelte deler av NTP. Jeg vil se helheten før jeg tar stilling.
 

Nordland fylkesting har i høringer uttrykt store forventninger til NTP-forslaget og investeringene i vei og bane i Nord. Selv er jeg veldig spent på jernbaneinvesteringene. Kommer dobbeltsporet på Ofotbanen og godspakken og kyssingssporene på Nordlandsbanen? I morgen kommer vi i fylkesrådet til å sjekke forslaget om Ofotbanen først, når NTP kommer.
 

Fylkeskommunen har i dag Jernbaneforum Nord, som fungerer godt. Der er alle kommuner hvor jernbanen går i dag representert. I tillegg er alle regionrådene, LO, NHO, stortingets nordlandsbenk og samferdselskomiteen til fylkeskommunen representert. Neste møte vil komme til å ta opp spørsmålet vedrørende utredningen.

Andre aktører inviteres inn ut fra tema som diskuteres. Jeg anser Jernbaneforumet som godt egnet til å bidra til utredningsarbeidet i en eller annen form. Som leder av forumet vil jeg sette utredningen på dagsorden. Det skal også understrekes at Jernbaneforum Nord har en annen dynamikk og måte å jobbe på enn mange av de andre forumene i Norge.
 

I regional transportplan sin strategidel som fylkestinget vedtok i oktober ble jernbanen viet mye oppmerksomhet, og da særlig næringstransporten. Fylkestinget får handlingsplanen til RTP til behandling når fylkestinget samles i Sandnessjøen i juni er planen. Denne er nå på høring. Så skal det understrekes at handlingsplanen i utgangspunktet skal dreie seg om de transportformene fylkeskommunen styrer, men også bygge opp om den helhetlige infrastrukturutviklingen, herunder tog.
 

Inntil vi vet hva som faktisk ligger i NTP vil jeg ikke forskuttere om hvordan denne utredningen påvirker planen og hvordan eller om, det er mulig å se fylkesvei, buss og bane i sammenheng. Det får vi komme tilbake til.


Samtidig har jeg også lest at det dreier seg om en utredning til 2 mill kr. Med vanlig konsulenthonorar blir det 1700 timer, altså mindre enn et årsverk på fire år.