3. Interpellasjon fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - De norske handelssanksjonene mot Russland og konsekvensene for Nordlands næringsliv.

Norge innførte en rekke restriksjoner knyttet til eksport fra Norge mot Russland i 2014 sammen med EU og andre land i NATO.
 

De økonomiske konsekvensene av dette diskuteres i en rekke av landene som innførte de, men dette har så langt ikke skjedd i Norge. Omfanget av og kostnadene ved disse tiltakene er lite kjent. Særlig konsekvensene for eksport av oppdrettslaks og pelagisk fiskeeksport er store ved at store volum nå ikke offisielt kan nå russiske markeder.


Den amerikanske visepresidenten Joe Biden hoverte i en tale til studentene ved Harvard 3. oktober 2014 over hvordan USA tvang EU til å innføre disse sanksjonene. Han sa blant annet:
 

«Hele tida har vi gitt Putin et enkelt valg: Respekter Ukrainas suverenitet eller ta imot de stigende konsekvensene av å ikke gjøre det. Dette har gjort at vi kunne samle verdens viktigste utviklede land til å påføre Russland kostnader.


Det er sant at de ikke ønsket å gjøre det. Men igjen var det USAs ledelse, og det at USAs president insisterte, og noen ganger måtte vi nærmest gjøre dem forlegne for å få dem til å stå opp og ta økonomiske tap for å påføre kostnader. Og resultatet er at det har vært en massiv kapitalflukt fra Russland og bokstavelig talt en frysing av utenlandske investeringer der – rubelen er på sitt svakeste mot dollar og russisk økonomi vakler på kanten av resesjon.»

Hele talen ligger her:

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president- john-f-kennedy-forum


Med bakgrunn i det nylig gjennomførte besøket til Leningrad Oblast, har jeg følgende spørsmålstillinger til Fylkesrådslederen:

  • Kan Fylkesrådslederen kvantifisere volummessig og i kroner hvilke eksportmengder Nordlands næringsliv går glipp av gjennom disse tiltakene?
  • Er Fylkesrådslederen tilhenger av at disse tiltakene videreføres og i så fall hvorfor?
  • Ønsker Fylkesrådslederen å stimulere til videre kulturell, idrettslig og næringsmessig utveksling med Russland?

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer

Representanten tar opp et viktig tema som illustrerer at Nordland som eksportfylke påvirkes av internasjonale forhold, enten det er konjunkturer, oljepris, valuta, handelsavtaler - og også sanksjoner. Selv om vi i liten grad kan påvirke slike overordnede rammevilkår for internasjonal eksport og import, er det viktig at vi har et internasjonalt perspektiv og kompetanse om hva som påvirker oss.

Det er generelt vanskelig å få ut eksporttall fra et enkelte fylke til ulike land, men Statistisk sentralbyrå har fremskaffet noen på bestilling fra fylkeskommunen. Tallene er fra 2013 og 2014 og viser de viktigste eksportlandene for Nordland. I og med at Russland innførte restriksjoner i august 2014, viser tallene for 2014 effekter av dette.

At Norge innførte restriktive tiltak mot Russland 15. august 2014 og besluttet å skjerpe tiltakene 10. oktober i tråd med EU, forsterker problemer med handel med Russland. Spesielt er dette knyttet til områder i Ukraina som Russland tok kontroll over. Det er en omfattende liste av varer som er inkludert i restriksjonene.

 I 2013 var Russland Nordlands nest viktigste eksportland med total eksportverdi på 2,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde sjømat 2 milliarder kroner. For 2014, dvs med virkninger av restriksjonene fra og med august 2014, falt verdien av sjømateksport med 50 %. Vi kan regne med at helårsvirkningen er enda større.

Alt tyder på at konsekvensene for norsk eksport totalt sett av Russlands boikott og Norges restriksjoner imidlertid ikke er så store. Sjømatnæringen har funnet nye markeder og Russland betjenes via andre land.

Når det gjelder andre vareslag så utgjør de en mindre del av fylkes eksport og er i stor grad knyttet til eksport fra konsern som har globale markeder.

Som representanten Skotåm er fullt klar over har Nordland fylkeskommune ikke ansvaret for norsk utenrikspolitikk. Samtidig er det liten tvil om at et godt forhold til Russland betyr mer for Nordland, Troms og Finnmark enn for mange andre fylker.

Russland betyr ikke bare et eksportmarked, men er også viktig i forhold til rekruttering av dyktige studenter, forskere og arbeidstakere. Potensialet innen reiseliv er langt fra utviklet. Et økende antall mindre bedrifter i Russland gir også grunnlag for et utvidet samarbeid med bedrifter i Nordland.

Nordland fylkeskommune og kommuner i Nordland har gjennom 30 år investert i samarbeidsrelasjoner på bred basis med partnere i Russland. Seinest gjennom markeringen i Leningrad oblast i forrige uke. Her ble det i tillegg til den offisielle markeringen av 30 års samarbeid gjennomført næringsseminarer og inngått avtale om idrettssamarbeid mellom Leningrad og Nordland.

Denne sommeren arrangeres Barents Summer Games i Bodø. Vi har også et bredt kultursamarbeid som vi ønsker å videreføre. Nordland fylkeskommunes regionale innsats er et av bidragene til å opprettholde kontakt og relasjoner til en viktig nabo i en vanskelig tid. Fylkesrådet ønsker derfor å satse videre der det er mulig i håp om at forholdene på overordnet nivå endres til det bedre.