3. Interpellasjon fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Stadig mer kabotasje på norske veier

Les dokumentene tilhørende saken

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Etter Yrkestransportloven er kabotasje i utgangspunktet forbudt i Norge. Men i praksis foregår det i stort omfang, både i lovlig og ulovlig form.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Men transportører fra EØS-området har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Ubegrenset antall oppdrag

Kabotasjekjøringa i EU/EØS er blitt synonymt med sosial dumping, kriminalitet og trafikkulykker. Østeuropeiske sjåfører kjører på luselønn og overnatter i dagevis på rasteplasser mens de venter på nye oppdrag før de må vende snuta på vogntoget hjemover.
Dagens regler gir EØS-transportører adgang til å kjøre inntil tre innenlandske oppdrag i løpet av sju dager. Siden 2015 har det også vært fullt lovlig å kjøre inn i Norge med en tom pall for å ta kabotasjeoppdrag, såfremt det skjer når man har losset gods i et annet EU-land (f.eks. Sverige) og i løpet av de sju dagene hvor kabotasjekjøring i dette landet er tillatt.
Både Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Lastebileierforbund har gjentatte ganger påvist hvordan kabotasjereglene fører til sosial dumping, utbredt kriminalitet og en alvorlig senkning av veisikkerheten. Med EUs mobilitetspakke (også kalt veipakke) kan det bli enda verre. De nye EU-reglene legger opp til et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag innenfor fem dager.

Mitt spørsmål til fylkesrådet er følgende:

  1. Vil de nye EU-reglene styrke seriøsiteten i transportbransjen og bidra til en styrket norsk transportbransje?
  2. Om ikke, hvordan vil fylkesrådet bidra til å hindre innføringen av disse nye reglene?

 

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer:

Mobilitetspakken er en samling av regelverksforslag og policydokumenter. Den er et ledd i EUs arbeid med hvordan fremtidens transportsystem i Europa skal se ut. Pakken omfatter regelverksforslag om veiprising og det europeiske bompengesystemet, sosiale forhold i veitransporten/kabotasje og forslag til etablering av et overvåkings og rapporteringssystem av CO2-utslipp fra tunge kjøretøy. Mobilitetspakken er bredt anlagt, og berører i tillegg til transport flere sektorer og fagområder, blant annet energi og klima.

Bakgrunnen for de nye reglene er først og fremst behovet for klarere regler på området, noe som også vil gjøre kontroll med kabotasjevirksomheten i Norge enklere. Det vises i denne sammenheng særlig til ønsket fra næringen om en slik praktisering av regelverket, samt at andre EØS-land legger opp til en slik ordning.

I følge Statens vegvesens nettside defineres kabotasje som er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, jfr. yrkestransportloven § 10 (3).

For godstransporten har det imidlertid hersket uklarhet med regelverket, noe som har gjort at det har vært praktisert midlertidig kabotasje. Dette betyr at det at en transportør kan utføre 3 nasjonale oppdrag innenfor 7 dager etter lossing av en internasjonal last. Regelverket sperre ikke for at transportøren må vente 7 dager før han kan dra inn i landet igjen, noe som gjør at så lenge transportøren har en ny innkommende internasjonal last vil en ny 7 dagers periode for kabotasje inntre.

I prinsippet er det derfor mulig å utføre kabotasje for en lang periode.

I forslaget til nytt regelverk foreslår EU-kommisjonen å fjerne tre-turs regelen og erstatte den med en periode på 5 dager der transportøren kan utføre så mange kabotasjeoppdrag som han ønsker.      

Fylkesrådet er kjent med at interesseorganisasjonen for de norske transportørene mener at dette ikke vil bidra til å styrke seriøsiteten av norsk transportbransjen. Fylkesrådet er tilbøyelig til å støtte denne konklusjonen.

Spørsmålet om nytt EU–regelverk står på den politiske agendaen også på sentralt hold. Regjeringen har varslet at de legger opp til å påvirke EU slik at forslaget kan justeres, da en ytterligere liberalisering vil forverre dagens situasjon.

Ett av forslagene i EUs mobilitetspakke 21. juni 2017 er å innføre et elektronisk kabotasjeregisterregister. Fylkesrådet støtter dette og vil jobbe for at dette kommer på plass.

Nordland fylkeskommune er ikke invitert til å komme med høringsinnspill i denne saken. Fylkesrådet vil gjøre en nærmere vurdering av om fylkeskommunen likevel skal gi høringsinnspill