4. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Oppdrett i Mistfjorden

Video av interpellasjonen fra Ingeborg Steinholt

Den siste tiden fiskeoppdrettet ved Hallsteinshamn i Mistfjorden skapt en del uro. Dette bunner i bekymring for økosystemet i fjorden, og en frykt for at oppdrettsvirksomhet her kan førte til økologisk kollaps.

Selskapet GIFAS fikk i 2008 konsesjon til å drive fiskeoppdrett. Oppdrettsanlegget ligger omgitt av verne-og friluftsområder på alle kanter. 2 km øst ligger Sjunkhatten nasjonalpark. Like langt nordvest er det foreslått at Karlsøyfjorden skal bli nytt marint verneområdet. Lakseoppdrett her vil kunne få innvirkning langt inn i verneområdene.

Mistfjorden er en såkalt terskelfjord. Terskelfjorder er sårbare fordi det grunne innløpet i fjorden hindrer regelmessig utskifting av vannet i de dypeste delene. Forskere fra Nord Universitet har i mange år forsket på dyreliv, vannkvalitet og havstrømmer inne i Mistfjorden. Ut fra hva Rødt kjenner til har ikke denne kunnskapsressursen vært benyttet av noen instanser i konsesjonssaken. Vi vet at havstrømmene inne i Mistfjorden fører avfall fra oppdrettsanlegget innover i fjorden. Vi vet også at det bare har vært full omrøring i fjordbassenget 3 ganger de siste 34 årene, og at bunnvannet i fjorden periodevis har et oksygennivå ned mot 30 %

I terskelfjorden Masfjorden, i Hordaland, stenger fylkesmannen nå for all nåværende oppdrettsvirksomhet etter at målinger viser et stabilt og kritisk lavt oksygennivå på dypene i fjorden. Alt levende i fjorden er truet og til dels borte allerede.

Rødt mener oppdrett må stopps før det har gått så langt, og at oppdrettsvirksomheten som pågår innenfor Mistfjordens innløpsterskel må stoppes nå.'


Mine spørsmål til fylkesrådet er derfor:

  1. Medfører det riktighet at kunnskapen om økosystemet i Mistfjorden fra Nord Universitet ikke har blitt benyttet i konsesjonsrundene?
  2. Drives konsesjonspolitikken for oppdrett etter føre-var-prinsippet?
     

Forslag til vedtak:

Nordland fylkesting inndrar konsesjon for oppdrettsaktivitet i Mistfjorden, og ber fylkesrådet på ny vurdere grunnlaget for denne etter føre-var-prinsippet, og ber fylkesrådet benytte seg av tilgjengelig forskning på Mistfjorden fra Nord Universitet i vurderingen.


 

Fylkesråd for næring Mona Fagerås svarer

Jeg har svart på spørsmål mellom fylkesting fra representanten Bent Bakkan (MDG), da med tittelen «Næringsvirksomhet i Mistfjorden». Problemstillingen var lik denne interpellasjonen og svaret er delvis det samme som i tidligere svar.    

GIFAS fikk i 2008 en akvakulturtillatelsene på lokalitet Hallsteinhamn i Mistfjorden. Denne gjaldt for oppdrett av torsk, men ble senere trukket inn på grunn av passivitet. Akvakulturtillatelsen på samme lokalitet fra samme selskap gitt i desember 2016, gjelder klarering av ny lokalitet for produksjon av laks.

Søknaden er grundig saksbehandlet i tråd med reglene i akvakulturloven. Den har vært lagt ut for offentlig ettersyn og kunngjort i lokale aviser. Området er avsatt til akvakulturformål i kommuneplanens arealdel og Bodø kommune anbefalte at søknaden ble innvilget. Søknaden er videre behandlet av Fylkesmannen i Nordland, Fiskeridirektoratets regionskontor, Mattilsynet og Kystverket som alle har gitt tillatelser og positive uttalelser etter sine respektive regelverk. Fylkesmannen har gitt tillatelse etter forurensningsloven og hadde ingen merknader ut fra hensynet til verneområder, friluftsliv og biologisk mangfold. Som forvalter av akvakulturloven skal det mye til for at fylkeskommunen kommer til et annet resultat enn høringsinstansene.

Det stilles krav til bl.a. miljøundersøkelser ved søknad om etablering av akvakulturanlegg. Det er gjennomført miljøundersøkelser for anleggets nærområde, og et vilkår gitt i utslippstillatelsen fra fylkesmannen er at det skal foretas en utvidet miljøundersøkelse etter to års drift. I tillegg skal Nord universitet i sommer innhente referansedata fra Mistfjorden om miljøtilstanden. Samlet sett vil undersøkelsene gi et godt bilde på miljøtilstanden før og etter drift på lokaliteten. Fylkesmannen har mulighet til å trekke tilbake utslippstillatelsen eller kreve redusert produksjon dersom miljøtilstanden i Mistfjorden forringes.

En søknad om akvakultur vurderes blant annet etter naturmangfoldsloven - og derigjennom etter føre-var prinsippet. Videre sjekkes lokaliteten opp mot ulike miljødatabaser som Fiskeridirektoratets kartverktøy, Askeladden, Naturbasen og Vann-Nett. Vann-Nett gir en oversikt over naturtilstanden i ulike vannforekomster. Mistfjorden er egen vannforekomst med god tilstand.     

Undersøkelsen fra Nord universitet som representanten Steinholt sikter til gjelder en overvåking av planktonsamfunnet i ulike fjorder, blant annet Mistfjorden. Oksygenmålinger er her en av støtteparameterne, og verdiene for Mistfjorden beskrives som veldig usikre. Denne undersøkelsen er derfor ikke benyttet i fylkesmannens vurdering av søknaden om akvakulturtillatelse fra GIFAS.   

Fylkesrådet er som fylkestinget opptatt av en god balanse mellom næringsinteresser og miljøinteresser. Dette kom seinest til uttrykk i fylkestingets behandling av marine verneområder i april.