4. Interpellasjon fra May Valle, V - Konsekvenser ved innstilte båter og manglende informasjon


Les dokumentene tilhørende saken


 

Nordlandsekspressen mellom Bodø og Svolvær har en rekke ganger vært innstilt i vinter. Vestfjorden kan være utfordrende, og det samme kan strekningen over Foldafjorden være, om enn ikke i like stor grad. I vinter har det derfor skjedd at hurtigbåten har kunne gå strekningen over Folda, men har valgt å innstille turen over til Svolvær. Tidligere har hurtigbåten i slike høve gått fram til Skutvik, hatt opphold der over natten og startet turen ut fra Skutvik til Bodø til vanlig tid om morgenen. I vinter har mannskapet etter klarsignaler fra fylket – ble det opplyst – valgt å gå fram til Helnessund, senere til Nordskott og returnert til Bodø. Reisende  til Hamarøy får dermed ikke det forventede tilbudet og som er satt opp i rutetabeller. Mangelfull informasjon har skapt ytterligere problemer, der reisende har stått på kaia i Bodø uten mulighet for å reise kollektivt til Hamarøy.
 

Søndag kveld går båten fra Bodø kl 20:30. Det betyr bl.a. at elever som skal til Hamarøy (ca 30 stik) ofte benytter denne transporten. Alternativet er buss som går ved 17-tiden. Når været er dårlig pleier elevene å sjekke ut om båten går mens de enda kan velge buss. I vinter har de til tross for henvendelse ikke fått opplyst at båten er innstilt, eller ikke går helt fram til Skutvik før etter at rutebussen er gått.

Jeg ønsker å stille fylkesråden følgende spørsmål:

  1. Jeg ber om fylkesrådens betraktninger rundt den situasjonen som reisende til Hamarøy og elever spesielt har opplevd. Er fylkesråden fornøyd med hvordan utfordringene med vær har vært løst?
  2. Er det slik at fylkesråden har avtalt å redusere båttilbudet slik beskrevet foran?
  3. Hvordan mener fylkesråden at elever skal kunne forholde seg til denne situasjonen. Som kjent er det 10 % fraværsregel som gjelder, og når offentlig transporttilbud betyr fravær av 5 skoletimer neste dag? Dette har skjedd flere ganger i vinter. Vil dette være gyldig fravær.
  4. Mannskapet opplyser at de ikke har ønsket å overnatte på Skutvik p.g.a. mangelfull komfort. I samtale sies det at dette kanskje er grunnen til at selskapet og fylkeskommunen har bestemt å ikke går frem til Skutvik. ER fylkesråden kjent med dette, og i tilfelle er det gjort framstøt for å få etablert avtaler om overnatting?

 

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer

Etter en periode med mange kanselleringer grunnet dårlig vær ble det tatt initiativ til å få på plass en beredskapsordning for blant annet NEX II. Beredskapsordningen tar utgangspunkt i å betjene de deler av ruten som været tillater. Dette må likevel skje innenfor arbeidstidsbestemmelsene. 


Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for at ruten går til Skutvik, når Vestfjorden er for stri. For å få dette til innenfor arbeidstidsbestemmelsene, er vi avhengig av at fartøyet ligger natten over i Skutvik. Hovedutfordringen er da at kaia ikke kan benyttes som liggekai, på grunn av kaias tilstand.


Nordland fylkeskommune har inngått et samarbeid med operatør og kommunen for å finne en tilfredsstillende løsning. Dette er en kommunal kai, og Hamarøy kommune besluttet å leie inn Secora for å foreta en tilstandsvurdering av kaien. Den 27. februar gjennomførte kommunen, operatør og Secora befaring av kaien.


I rapporten konkluderer Secora med at dersom kaien skal kunne fungere som en sikker og god liggekai, må det påregnes betydelig oppgradering. Operatør er i dialog med kommunen om de nødvendige utbedringene.


Samtidig er det viktig at en eventuell innstilling av avgang besluttes så tidlig at alternative reisemåter kan benyttes. Her må operatøren forbedre seg, og det har de fått beskjed om. Men vi som bor her ved havet vet at været skifter raskt, og det må vi leve med.


Når gjelder fravær på grunn av innstilte båter, har Utdanningsdirektoratet utarbeida et rundskriv som gir tolkninger og presiseringer i forbindelse med fraværsgrensa i videregående skole. Der står det:

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.


Rektorene på de videregående skolene i fylket ble gjort kjent med dette allerede i fjor vår da Utdanningsavdelinga gikk gjennom de nye reglene.


Så svaret er klart at slike innstillinger som her omtales, ikke skal gå ut over elevers karaktergrunnlag.