5. Interpellasjon fra Dagfinn Olsen, Frp - Flytting av elever VG2 Byggfag fra Sortland til Hadsel.

Nordland fylkeskommunen ved administrasjonen har besluttet og ikke starte opp VG2 byggfag ved Sortland videregående skole fra høsten, årsaken er lave søker tall. Ved Hadsel videregående skole er det også lave søkertall, men administrasjonen har besluttet å starte VG2 Byggfag ved denne skolen og de som hadde søkt Sortland som studie sted tilbys plass her.

Søkertallende er som følgende ved de nevnte skolene:

Sortland.

  • VG1 Byggfag 24 elever
  • VG2 Byggfag 8 elever
  • Kem                10 elever

Hadsel

  • VG1 Byggfag  1 elev
  • VG2 Byggfag 7 elever

Tallene for VG1 og VG2 Byggfag er klar tale og det bør ikke herske noen tvil, elevene som ønsker å utdanne seg innenfor byggfaget vil til Sortland.

Muligens er studietilbudet på Sortland bedre og derfor ønsker elevene seg dit.

Det er viktig at en har gode skoler i Nordland og det er viktig at elevene gis muligheten til å ha et gjennomgående studie løp der hvor det er mulig. Fra Melbu til Sortland er det 4.3 mil og det bør ikke herske tvil om at det riktige her vil være å overføre elevene fra Hadsel til Sortland. Man vil da i kunne underbygge en god Byggfag utdanning i Vesterålen, med et studiested.

Nordland fylkeskommune sier det er en totalvurdering som ligger til grunn for avgjørelsen men det har vel den senest tiden blitt mer klart at årsaken ligger i den investeringen som er gjort i bygghallen i Hadsel. Det er ting som tyder på at denne innvesteringen var feil fordi det ikke er elevgrunnlag ved skolen, men man trenger ikke gjøre en ny feil. Det å flytte elevene fra Sortland vil være å ødelegge utdanningen, kanskje vil man oppleve at de som i år tilbys plass på VG1 Byggfag takker nei fordi de regner med at neste år må de til Melbu.

Nordland fylkeskommune har som mål at flest mulige av våre ungdommer skal fullføre videregående skole, og at de skal få sine førstevalg oppfylt.

Av de som har søkt VG2 Byggfag på Sortland bor de fleste i omkringliggende kommuner og vil pendle til Sortland, dersom de skal tvangsflyttes til Hadsel/Melbu tvinges de på hybel noe som i neste omgang kan medføre at de rett og slett ikke takker ja til skoleplass.

Årsaken til pendling kan jo blant annet være økonomisk ved at en slipper å leie hybel, eller at en rett og slett ønsker å bo hjemme.


Elevenes ønsker må være tungtveiende når de tilbys skolested

  • Skolene er til for elvene og derfor må elevene være i fokus.
  • Det vil bidra til god motivasjonen
  • Det vil bidra til trivselen i skolehverdagen
  1. Vil fylkesråden ta grep slik at elvene som har søkt Sortland får studere på Sortland?
  2. Vil fylkesråden sørge for at de som ønsker å bli tømrer for utdanning som tømrer?


 

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen svarer

Jeg vil innledningsvis få lov å nevne at dette tidligere er blitt svart på i spørsmål mellom fylkesting både fra representanten Skåtom og fra representanten Dagfinn Olsen.

Beslutningen om ikke igangsetting av Vg2 byggteknikk ved Sortland videregående skole høsten 2017 er tatt med bakgrunn i flere vurderingspunkter. Beslutningen betyr ikke at tilbudet blir lagt ned, men at tilbudet ved Sortland videregående skole ikke blir igangsatt for skoleåret 2017-2018.

Fylkestinget vedtar strukturene innenfor utdanningstilbudene som administrasjonen skal forholde seg til i dimensjoneringsarbeidet, basert på søkertall. Når søkertallene er slik de er i år, danner det ikke grunnlag for igangsetting av begge tilbudene i samme region. Det er samtidig viktig å sørge for opprettholdelse av fagkompetansen ved begge skolene.

Når det gjelder søkertallet til Vg2 byggteknikk, har begge skolene søkertall under grensen for igangsetting. Det ville vært uheldig om ingen av tilbudene ble igangsatt. Det var 7 søkere til Hadsel og 8 søkere til Sortland. Det er derfor gjort ei vurdering blant annet på bakgrunn av regional samordning og elevenes alternative muligheter.

Sortland videregående har et alternativt tilbud innenfor Vg2 byggfag – Vg2 KEM (klima, energi og miljøfag). Dette betyr at elevene ved Sortland videregående skole om ønskelig har mulighet til å velge et annet tilbud innenfor samme utdanningsprogram ved denne skolen. Denne muligheten har ikke elevene ved Hadsel videregående skole. Geografisk nærhet mellom skolene er også vurdert.

Vg2 byggteknikk ved Hadsel videregående skole ble valgt igangsatt fremfor Sortland sitt tilbud. Alternativet ville blitt at Hadsel videregående skole ble uten tilbud for elever innenfor byggfag både på Vg1 og Vg2 på kommende skoleår. Det blir ikke blir igangsatt Vg1 bygg og anleggsteknikk ved Hadsel videregående skole på grunn av mangel på søkere.

Fylksrådet er opptatt av å beholde en balansert skolestruktur i Vesterålen. Med dette vedtaket er belastningen for skolene fordelt ved at Hadsel må ta belastning med ikke igangsetting av en Vg1-klasse, mens Sortland må ta belastningen med ikke igangsetting av en Vg2-klasse.

Ved Sortland videregående skole er det 22 primærsøkere til Vg1 bygg og anleggsteknikk til kommende skoleår. Dette betyr at det er godt rekrutteringsgrunnlag for neste års søkeprosess. Vi håper derfor at Vg2 byggteknikk er oppe å går igjen til skoleåret 2018-2019.

Oppsummert, fylkesordfører, vil jeg understreke at denne saken er et eksempel på hva flere av våre skoler står overfor nå. Nedgangen i elevtallet et en av årsakene til dette. Det må vi ta innover oss. Det andre er at arbeidet med den regionale samordningen som skolene er pålagt gjennom fylkestingsvedtak ikke er kommet godt nok i gang og må intensiveres. 

Når vi skal tilby en videregående opplæring i mer i tråd med arbeidslivets kompetansebehov, samtidig som vi møter elevtallsnedgangen er det mange hensyn som må veies opp mot hverandre.

Fylkesordfører. Jeg er opptatt av et godt grunnlag for skolene våre. Det betyr at jeg er mer opptatt av å opprettholde skolestrukturen vår, enn å beholde alle enkeltilbud. Det er viktig med en balansert skolestruktur i regionen. Da må vi jobbe aktivt med å sikre gode og levedyktige tilbud på de enkelte skolene. Fylkestinget har bestemt at vi skal opprettholde den skolestrukturen vi har i dag.

Det siste momentet er økonomi. Det er den totale økonomiske rammen knyttet til tilbudsstrukturen som det må planlegges etter.

Søkningen til byggfag har hatt nedgang de siste årene. Derfor har vi i samråd med byggenæringen og NHO gitt penger til et prosjekt for å øke rekrutteringen til byggfagene. Jeg har vært i kontakt med Anne Marit Stork, leder i Byggmesterforbundet EBA og hun bekrefter at prosjektet som startet i Salten, nå er i gang på Helgeland også vil utvides til Vesterålen.

Fylkestinget inviteres til å ta stilling til opprettelse og nedleggelse av tilbud i struktursaken som legges frem hvert år i desember.