6. Interpellasjon fra Dagfinn Olsen, Frp - Rutekutt på fergesambandene på fylkesvei 17


Les dokumentene tilhørende saken

En av de viktigste oppgavene til Nordland fylke er å gi innbyggerne gode samferdselsløsninger. Skal folk kunne bo og skape arbeidsplasser rundt om i hele fylket er det viktig at de har gode og forutsigbare samferdselsløsninger.


Fylkeskommunen har gjennomført ruttekutt på flere av fergerutene på fylkesvei 17.

Det er blant annet gjennomført rutekutt i sambandet Forøy - Ågskardet, samt flere kutt til innbyggerne i Sørfjorden.

Første tur fra Ågskardet kl. 0530 og siste tur fra Ågskardet kl. 0015 er kuttet. For folk på halvøya betyr dette at man ikke kan bruke rutebuss til Bodø som går litt over kl. 0600 om morgenen.

Det betyr at man står igjen med hurtigbåten som er i Bodø først kl. 1200 på dagen som eneste alternativ til offentlig kommunikasjon. Dette gir igjen den konsekvensen at man kun har 4 timer til rådighet i Bodø før båten returnerer.

Innbyggerne kan heller ikke reise med rutebuss fra Bodø på kvelden, da siste ferga har gått når bussen kommer til Forøy.

Disse kuttene har gitt utfordringer for de som er avhengige av fergen for å komme på jobb samt å delta i lag og foreninger etc. i Meløy kommune.
 

For innbyggerne i Sørfjorden har endringen blant annet gitt problemer med hensyn til jobbpendling og varetransporter.


For andre reisende sørover fylkesvei 17 betyr det at man ikke kommer seg sørover til Mo I Rana før fergen fra Jektvik som går kl. 1030, altså blir fylkesvei 17stengt i 14 timer pr døgn hverdager og enda lengre på søndag hvor første ferge fra Jektvik går først kl. 1145.


For lokalt næringsliv vil dette bety betydelige økte kostnader, ved stegning av Saltfjellet er fylkesvei 17 eneste alternativ til å komme seg sørover i Norge og da må fergene ha bedre frekvens enn det som pr. tiden er gjeldene.
 

Samferdselsråden har ved flere anledninger vært ute i media og prøvd å forklare situasjonen. Forklaringen med kutt i ruteproduksjonen har vært at man kan ta bort et skift på f. eks fergen Ågskardet- Forøy og dermed spare 3 mill.


I forbindelse med Nordlandskonferansen fremhevet fylkesrådslederen turisme som et viktig satsningsområde for Nordland, og at det derfor er viktig at en har gode samferdselsløsninger i Nordland. Disse kuttene står i så måte ikke i forhold til hans uttalelser og visjoner.
 

De signaliserte besparelsene synes som små sett i forhold til de ulemper det gir for befolkningen langs aksen fylkesvei 17, samt de visjoner som fylkeskommunen har innenfor reiseliv som satsningsområde og bør derfor reverseres.

Forslag til vedtak.

Nordland fylkesting vedtar å reversere rutekuttene som er gjennomført, ruteproduksjonen endres til hva som var gjeldende før 1.1 2017.

Dersom eventuelle merkostnader ikke kan omdisponeres innenfor egen budsjettramme, dekkes kostnadene inn ved at budsjettrammen for gjeldende område tilføres ressurser fra fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik svarer

Fylkesordfører, interpellanten har påpekt noen svakheter med ferjetilbudet langs fv17, og da spesielt på ferjestrekningen Forøy – Ågskardet. Disse svakheten har vært løftet fram av ordførerne i Rødøy og Meløy, og forrige fylkesråd for samferdsel var nylig i Meløy for å diskutere problemstillingen.

Framfor alt viser denne saken at det er vanskelig å spare penger uten at det har noen negative konsekvenser, også når det er relativt få passasjerer som berøres. Første- og sisteavgangen på Forøy – Ågskardet ble tatt bort. Dermed mistet vi en busskorrespondanse. 

Samtidig må vi også huske at den nye kontrakten innebærer økt sommertilbud både på Forøy – Ågskardet og Jektvik- Kilboghamn. Sambandet Forøy-Ågskardet er styrket med totalt 130 nye avganger i juni, juli og august. Sambandet Jektvik-Kilboghamn får også flere avganger i sommersesongen, blant annet ved at ekstraferja går 3 måneder mot tidligere 1 ½ måned.

For sambandet Jektvik-Kilboghamn ble antall turer innom Sørfjorden redusert for å gi økt kapasitet på strekningen mellom Jektvik og Kilboghamn. Flere av disse anløpene er nå gjeninnført etter dialog med kommunen.  

Signalene fra Rødøy og Meløy om busskorrespondansen er veldig tydelige. Jeg har derfor som mål å endre ferjeruta og busskorrespondansen, slik at det igjen blir mulig å reise til Bodø fra denne delen av Rødøy og Meløy på formiddagen. Arbeidet med å forberede endringen er allerede satt i gang. Jeg mener dette skal la seg gjøre innenfor dagens budsjettrammer