7. Interpellasjon fra May Valle, V - Kulturstipend for unge kunstnere og musikere

Les dokumentene tilhørende saken


 

Nordland fylke har mange ungdommer innen kunst og musikk som gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt og som med sine prestasjoner og ambisjoner gjør dem til gode forbilder og ambassadører innen sine kunstuttrykk. Som ledd i satsing på kunst og kultur burde Nordland fylkeskommune etablere et kultur-/reisestipend for talentfulle ungdommer.
 

Nordland fylke skal ha en offensiv kulturpolitikk, med et mangfold av finansieringskilder som gjør kulturaktørene uavhengige av politiske føringer. Kulturarbeidsplasser er kompetansearbeidsplasser, det ønsker vi mer av.
 

Unge kunstnere og musikere fra Nordland skal kunne vurdere å flytte tilbake og etablere seg i vår region.


Unge kunstnere og kulturutøvere har en stor samfunnsoppgave. Kultur bygger på tradisjoner der formidling og nyskapning av kulturuttrykk er en langsiktig og fremtidsrettet prosess. Nordland fylkeskommune kan tilføre ressurser og gi rammevilkår for kunstnerisk vekst.
 

Kulturstipendet skal kunne gå til studiereiser, faglig utvikling, og andre tiltak for utvikling av egen kunstnerisk virksomhet.


Mine spørsmål til fylkesråden er:

  1. Ser fylkesråden betydningen av finansiselle virkemidler til å hjelpe fram unge kunstnere fra Nordland i en global konkurranse?
  2. Vil fylkesråden ta initiativ til etablering av et kulturstipend for unge kunstnere og musikere?
     

 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø svarer:

Vi har som mål å gjøre Nordland til et nasjonalt ledende kulturfylke. Kunst og kultur påvirker livskvaliteten til Nordlands innbyggere og de som velger å besøke oss, i tillegg til at det har positive ringvirkninger for nærings- og samfunnsutvikling. Råden har derfor satt i gang et arbeid med en kulturstrategi, som gir en beskrivelse av status i dag og peker på hvilke satsningsområder som skal prioriteres fremover.

I dette arbeidet vil det være naturlig å se på hvilke finansielle virkemidler vi skal ha for å løfte frem unge kunst- og kulturtalenter fra Nordland. Stipender kan være et av flere virkemidler.

Nordland fylkeskommune har allerede et reisestipend for etablerte billedkunstnere / kunsthåndverkere bosatt i Nordland.  Dette stipendet administreres av Nordnorsk kunstnersenter. Formålet med stipendene er å stimulere til faglig videreutvikling gjennom studiereiser utenfor Norge, og budsjettet er årlig på kr.150 000. Stipendet fordeles på 3 eller 4 kunstnere, avhengig av søknadene. Det finnes også flere kommuner, deriblant Bodø og Rana, som har egne utviklingsstipend for unge kunstnere innen ulike kulturformer.

Fylkeskommunen vil gjerne bidra til å støtte opp om ungdommer fra Nordland som velger å utdanne seg innenfor kunstnerisk virksomhet – og som deretter ønsker å etablere seg i Nordland.

Uansett hvilke virkemidler som velges vil det være viktig å se på hva som skal være det konkrete formålet.

Skal det for eksempel være en stimuleringsordning for ungdommer fra Nordland som ønsker å utdanne seg innenfor et visst kunstnerisk felt? Eller skal det være en støtteordning for unge som er ferdige med utdanning og som nå trenger bistand til å etablere seg i fylket?

Det er viktig å være tydelig på selve hensikten med ordningen, og dernest etablere retningslinjer for tildelingene. Og som jeg nevnte innledningsvis – dette skal vi se nærmere på i utformingen av den nye kulturstrategien.