Fylkestingets 1. samling 2017

Mandag 20.februar

 
     
Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet  
Kl 09.00 Fylkestingets åpning  
               Ordfører i Lurøy Carl Einar Isachsen jr. hilser fylkestinget  
  Kulturinnslag  
  Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget  
  Redegjørelse:  
  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll  
   
  Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen  
   
  Prisutdelinger:  
   
Kl 11.00 Gruppemøter  
Kl 13.00 Lunsjpause  
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordføreren, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen  
  Prisvinnerlunsj  
Kl 14.00 Komitemøter  
Kl 15.30 Gruppemøter  
Kl 17.00 Komitemøter  
Kl 18.30 Gruppemøter  
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime  
  Frist for innlevering av forslag og eventuelt uttalelser til redegjørelsene  
     

Tirsdag 21.februar 

 
     
Kl 09.00 Komitemøte  
Kl 10.00 Tematime:Likestilling av funksjonshemmede – et hinderløp  
Kl 11:00 Orientering fra Nord Universitet, ved rektor Bjørn Olsen  
 
Orienteringer:
 
  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll  
   
  Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø:  
   
  Debatt på redegjørelsene  
Kl 13.00  Lunsjpause  
Kl 14.00 Orientering fra Møreforskning, Rapport om kostnadsnøkler for båt og ferge  
Kl 15.00 Muntlig spørretimeinterpellasjonerspørsmål og saksbehandling  
Kl 16.00 Frist for innlevering av uttalelser  
Kl 18.00 Matpause, inkludert gruppemøte  
Kl 19.00 Forts. muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling  
     

Onsdag 22.februar

 
     
Kl 09.00 Saksbehandling  
Kl 12.00 Utsjekking av rom  
  Lunsjpause  
Kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling  
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov  


Saker som behandles under dette fylkestinget:

   
001/2017  Muntlige spørsmål
002/2017  Interpellasjoner
003/2017  Skriftlige spørsmål
004/2017  Uttalelser
005/2017 Fylkestingets møteplan for 2018
006/2017 Høring - Forskrift om fredning av eiendommer i Statskogs landsverneplan
007/2017 Kontrollutvalget - årsmelding 2016
008/2017 Nummerert brev nr. 3 - tilbakemelding fra fylkesrådet
009/2017 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i desember 2016
010/2017 KVU fylkesveg 17 Brønnøy - Alstahaug forbindelsene Herøy, Dønna og Vega. Valg av konsept aksen Brønnøysund Sandnessjøen
011/2017 Tiltak for økt beredskap til sjøs i nordområdene
012/2017 Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg - Revidering av Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler
013/2017 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
014/2017 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
015/2017 Forvaltningsrevisjon fylkesveg - Tilbakemelding fra fylkesrådet - Kontrollutvalgets rapportering til fylkestinget
016/2017 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år (Del 1)
017/2017 Høring - Lofotodden nasjonalpark, ny behandling
018/2017 Strategi for reiseliv og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021
019/2017 Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2017
020/2017 TFO 2017 og forslag til utvidelse av TFO-området
021/2017 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016
022/2017 Helhetlig melding om videregående opplæring i Nordland
023/2017 Høring - forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg
024/2017 Avklaring om oppstart av utredning til Bypakke Bodø II
025/2017 Høring - endring i yrkestransportloven
026/2017 Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
027/2017 Høring - NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
028/2017 Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordloven
029/2017 Høring - statlig plan - Hålogalandsvegen
030/2017 Høring - Norges forskningsråds reviderte nordområdestrategi
031/2017 Høring - forslag til handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus
032/2017 Høring - forslag til strategi mot rømming fra akvakultur
033/2017 Permisjon fra fylkestinget - Veronica Pedersen Åsheim, Frp
034/2017 Endring i komitesammensetning - varamedlem til Næringsprisen for kvinner i Nordland
035/2017 Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
036/2017 Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter
037/2017 Redegjørelse om sykehusene
038/2017 Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om fagskolemeldingen. Fagfolk for fremtiden.
039/2017 Årlig redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll