Fylkestingets 2. samling 2017

Fru Haugans Hotel i Mosjøen

Mandag 03.april

Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Vefsn Jann-Arne Løvdahl hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ungdommens fylkesråd har ordet
  Årsmelding fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/leder Geir-Tore Klæbo
  Årsmelding fra elev-og lærlingeombud Karine Johansen
 

Prisutdelinger: 

  Næringsprisen for kvinner
  Nykomlingsprisen for kvinner i Nordland
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordføreren, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen.
  Prisvinnerlunsj
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 15.30 Gruppemøter
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 18.30 Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
  Frist for innlevert av forslag og eventuelt utalelser til redegjørelsene
   

Tirsdag 04.april

Kl 09.00 Komitemøter
Kl 10.00 Buss til Toppen folkehøgskole
Kl 10.30 Forestillingen « Coulrophobia» – en co-produksjon mellom gruppen Picled Image og Figurteatret i Nordland på Toppen folkehøgskole. Retur til hotellet ca. kl. 11.30
Kl.11.45 Befaring for komitene
Kl 13.00 Lunsjpause
Kl 14.00 Frist for innlevering av uttalelser
 

Orienteringer:

  Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø
 
  Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen
 
  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll
 
  Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik
 
Kl 15.30 Muntlig spørretimeinterpellasjonerspørsmål og saksbehandling
Kl 17.00 Gruppemøter
Kl 18.00 Fortsettelse saksbehandling
   
   

Onsdag 05.april

Kl 09.00 Saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl 13.00 Saksbehandling
Kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov 

 


Saker som behandles under dette fylkestinget: 

044/2017 Muntlige spørsmål
045/2017 Interpellasjoner
046/2017 Skriftlige spørsmål
047/2017 Uttalelser
048/2017 Kommunale næringsfond - fordeling 2017
049/2017 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
050/2017 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i februar 2017
051/2017 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
052/2017 Omklassifisering - E6 - Tjæraskaret - Eiterå, Rana kommune
053/2017 Årsmelding karrieresentrene i Nordland 2016
054/2017 Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 - status etter 2 år og veien videre
055/2017 Økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett 2017 - rebudsjettering Næring og regional utvikling
056/2017 Årsmelding for elev- og lærlingombudet 2016
057/2017 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland
058/2017 Underskriftskampanje Tysfjord Vest tilhørende Nord-Salten
059/2017 Utbygging av E6 Helgeland nord - muligheter for finansiering av kostnadsøkning
060/2017 Uttalelse til friskolesøknad - Havbruksakademiet AS
061/2017 Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - rapportering, etablering og inntak 2016
062/2017 Rapportering fylkesplan og Utviklingsprogram Nordland 2016 og nytt Utviklingsprogram Nordland 2017
063/2017 Høring - forslag om marine verneområder i Vevelstad, Rødøy, Bodø og Hamarøy
064/2017 Fylkeskommunale tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse
065/2017 Høring - NOU 2016:26 - Et fremtidsrettet kvotesystem
066/2017 Høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger
067/2017 Privat forslag fra Dagfinn Olsen, Frp, Ingeborg Steinholt, Rødt, Bent Bakkan, MDG og May Valle, V - Parlamentarisk styre eller formannskapsmodell, evaluering og vurdering av styreform i Nordland fylkeskommune.
068/2017 Høring - læringsmål for medisinske spesialiteter