Fylkestingets 3. samling 2017

Fylkestingets 3. samling i 2017 – Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen
Mandag 12.juni  
   
Kl. 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl. 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Alstahaug Bård Anders Langø hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ungdommens fylkesråd har ordet
  Årsmelding fra Nordland fylkeseldreråd v/ Grete Bang
  Orientering: Barents Summer Games 2017 v/Anita Tangen Eliassen Nordland idrettskrets
Kl. 11.00 Gruppemøter
Kl. 13.00 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordføreren, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
Kl. 14.00 Orientering: Lars-Tore Rydland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet –Inntektssystemet og ny kostnadsnøkkel for båt og ferje
Kl. 14.30 Komitemøter
Kl. 16.00 Gruppemøter
Kl. 17.30 Komitemøter
Kl. 19.00 Gruppemøter
Kl. 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
   
Tirsdag 13.juni  
Kl. 09.00 Komitemøter
Kl. 10.00 Gruppemøte
Kl. 11.00 Komitemøte
Kl. 12.00 Orienteringer
 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll - Regionreformen 

Fylkesordfører Sonja Alice Steen – Status mobbeombud- og elev-og lærlingombudsordningen i Nordland.

Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling

Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Frist for innlevering av uttalelser 
  Fortsettelse muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
Kl. 17.00 Gruppemøte, inkl. matpause
Kl. 17.45 Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
   
Onsdag 14.juni  
Kl. 09.00 Saksbehandling
Kl. 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl. 13.00 Saksbehandling
Kl. 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles

 

Saksnummer Sakstittel
073/2017 Muntlige spørsmål
074/2017 Interpellasjoner
075/2017 Skriftlige spørsmål
076/2017 Uttalelser
077/2017 Suppleringsvalg - Yrkesopplæringsnemnda 2017 - 2019
078/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tilskuddsforvaltning
079/2017 Utredning av kontrollutvalgets sekretariatsordning i Nordland fylkeskommune
080/2017 Utredning av revisjonsordningen i Nordland fylkeskommune 081/2017 - 17/37852 - TV-aksjonen NRK - UNICEF 2017
081/2017 TV-aksjonen NRK - UNICEF 2017
082/2017 Omklassifisering av fv. 383 – Arm til Saura kai i Nesna kommune
083/2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021
084/2017 Høring - Ny lovbestemmelse om vegtrafikk og forslag til ny forskrift om alkolås - alkolåsverksteder
085/2017 Plassering av ny ferjekai i Vefsnfjorden
086/2017 Melding om sykefravær 2016 i Nordland fylkeskommune
087/2017 Nordnorsk litteraturstrategi - saksutredning
088/2017 DA Bodø Utviklingsprogram - Statusrapportering 2016
089/2017 Nordland fylkeskommunes årsmelding 2016
090/2017 Status og vurdering av Nordland fylkeskommunes internasjonale samarbeid
091/2017 Ny videregående skole i Bodø - Foreløpig areal- og kostnadsramme
092/2017 Nummerert brev nr 4
093/2017 Rekruttering av flere til lærerutdanning i Nordland
094/2017 Integrasjon og tillit - langsiktige konsekvenser av høy innvandring - Høring NOU 2017:2
095/2017 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
096/2017 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget
097/2017 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
098/2017 Årsmelding 2016 - Nordland fylkes eldreråd
099/2017 OECDs Territorial Review NSPA-området
100/2017 Barentssekretariatet IKS - revidering av selskapsavtale
101/2017 Pilotprosjekt på besøksforvaltning
102/2017 Høring - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen - Overordnet del - verdier og prinsipper
103/2017 Høring - Konseptutredning Sivilforsvaret
104/2017  
105/2017 Evaluering av opplæring i Steigen etter 0+4 modellen
106/2017 Idrettsstrategi - statusrapport
107/2017 Utstyrsløft for de videregående skolene i Nordland
108/2017 Høring - Det norske mediemangfoldet
109/2017 Gründerstrategi for Nordland
110/2017 Høring - revisjon av vilkårene for Langvatnreguleringen i Rana kommune
111/2017 Høring - revisjon av vilkårene for statsreguleringen av Bjerka-Plura i Rana og Hemnes kommuner i Nordland
112/2017 Den nordnorske kulturavtalen - ny avtale 2018 - 2021
113/2017 Årsregnskap og årsberetning 2016 for Nordland fylkeskommune
114/2017 Revidering av finansreglement for Nordland fylkeskommune
115/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - omorganisering
116/2017 Økonomisk analyse - foreløpige planrammer 2018-2021
117/2017 Nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. Fv17 Tverlandet - Godøynes og rv.80 Røvika - Strømsnes
118/2017 Tertialrapport 1/2017
119/2017 Høring – endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringa
120/2017 Nye vedtekter for Innovasjon Norge
121/2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet
122/2017 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneproposisjonen 2018. Båt- og ferjenøkler.
123/2017 Valg av nytt medlem og nestleder av komite for utdanning.